adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Poniedziałek 31 sierpnia 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Akty prawne
Dołącz do nas: 
 
 • Polskie prawo blokuje rozwój firm

  Polskie prawo blokuje rozwój firm

  W Polsce biznes nadal napotyka na bariery, które ograniczają jego rozwój. W najgorszej sytuacji są małe firmy, które potrzebują odpowiednich środków na start. Bez zmian w prawie biurokracja w Polsce będzie negatywnie wpływać na całą gospodarkę.

 • Dobre przepisy antymobbingowe?

  Dobre przepisy antymobbingowe?

   Wprowadzone w Polsce przepisy mające przeciwdziałać mobbingowi w pracy są dobre i nie ma potrzeby ich zmieniać – ocenia resort pracy i zapowiada promowanie dobrych praktyk wśród pracodawców. 

 • Zaostrzą przepisy o monitorowaniu sieci?

  Zaostrzą przepisy o monitorowaniu sieci?

  Utrzymująca się napięta sytuacja międzynarodowa może doprowadzić do zaostrzenia przepisów dotyczących śledzenia aktywności internautów przez służby państwowe. 

 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • AKTY PRAWNE
Ustawa o Prokuraturze

Drukuj dokument

Stan prawny na dzień 1 grudnia 2009 roku

 

Dz.U.08.7.39
2008.07.01 zm. przen. Dz.U.2007.136.959 art. 2
2009.01.22 zm. Dz.U.2009.1.4 art. 2
2009.04.22 zm. Dz.U.2009.56.459 art. 3
2009.05.05 zm. Dz.U.2009.26.157 art. 57
2009.05.08 zm. Dz.U.2009.56.459 art. 3
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze
(tekst jednolity)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Prokurature stanowia Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamieci Narodowej -
Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
2. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Funkcje Prokuratora Generalnego
sprawuje Minister Sprawiedliwosci.
Art. 2. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworzadnosci oraz czuwanie nad sciganiem
przestepstw.
Art. 3. 1. Zadania okreslone w art. 2 Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonuja
przez:
1) prowadzenie lub nadzorowanie postepowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz
sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sadami;
2) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w
postepowaniu sadowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczen społecznych, jeżeli
tego wymaga ochrona praworzadnosci, interesu społecznego, własnosci lub praw obywateli;
3) podejmowanie srodków przewidzianych prawem, zmierzajacych do prawidłowego i jednolitego
stosowania prawa w postepowaniu sadowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w
innych postepowaniach;
4) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowien o tymczasowym aresztowaniu oraz innych
decyzji o pozbawieniu wolnosci;
5) prowadzenie badan w zakresie problematyki przestepczosci oraz jej zwalczania i zapobiegania;
5a) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych
osobowych, pochodzacych z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy postepowan
oraz z udziału w postepowaniu sadowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych
postepowaniach, przekazywanie danych i wyników analiz własciwym organom, w tym organom
innego panstwa, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa miedzynarodowa ratyfikowana przez
Rzeczpospolita Polska; administratorem tych danych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach informatycznych
prokuratury jest Prokurator Krajowy;
6) zaskarżanie do sadu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postepowaniu
sadowym w sprawach zgodnosci z prawem takich decyzji;
7) koordynowanie działalnosci w zakresie scigania przestepstw, prowadzonej przez inne organy
panstwowe;
8) współdziałanie z organami panstwowymi, panstwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami
społecznymi w zapobieganiu przestepczosci i innym naruszeniom prawa;
8a) współprace z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbednym do
realizacji jego zadan ustawowych;
8b) współprace i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje miedzynarodowe lub
ponadnarodowe oraz zespoły miedzynarodowe, działajace na podstawie umów miedzynarodowych,
w tym umów konstytuujacych organizacje miedzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolita
Polska;
9) opiniowanie projektów aktów normatywnych;
10) podejmowanie innych czynnosci okreslonych w ustawach.
2. W sprawach należacych do zakresu działania sadów wojskowych lub innych organów wojskowych
czynnosci, o których mowa w ust. 1, wykonuja prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury oraz prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowani do
wykonywania czynnosci w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Art. 4. (uchylony).
Art. 5. Jeżeli uchwała organu samorzadu terytorialnego albo rozporzadzenie wojewody sa niezgodne
z prawem, prokurator zwraca sie do organu, który je wydał, o ich zmiane lub uchylenie albo kieruje
wniosek o ich uchylenie do własciwego organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorzadu
terytorialnego prokurator może także wystapic o stwierdzenie jej nieważnosci do sadu administracyjnego.
Art. 6. 1. Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury sa prokuratorzy
Prokuratury Krajowej, prokuratur apelacyjnych, okregowych i rejonowych.
2. Prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury sa prokuratorzy Naczelnej
Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okregowych i wojskowych prokuratur garnizonowych.
3. Prokuratorami Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu sa prokuratorzy Głównej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
prokuratorzy oddziałowych komisji scigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratorzy Biura
Lustracyjnego oraz prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych.
Art. 7. Prokurator jest obowiazany do podejmowania działan okreslonych w ustawach, kierujac sie
zasada bezstronnosci i równego traktowania wszystkich obywateli.
Art. 8. 1. Prokurator przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ustawach jest niezależny, z
zastrzeżeniem przepisów ust. 2-5 oraz art. 8a i 8b.
2. Prokurator jest obowiazany wykonywac zarzadzenia, wytyczne i polecenia przełożonego
prokuratora. Polecenie dotyczace tresci czynnosci procesowej prokurator przełożony wydaje na pismie, a
na żadanie prokuratora - wraz z uzasadnieniem. W razie przeszkody w doreczeniu polecenia w formie
pisemnej dopuszczalne jest przekazanie polecenia ustnie, z tym że przełożony jest obowiazany
niezwłocznie potwierdzic je na pismie.
3. Jeżeli prokurator nie zgadza sie z poleceniem, może żadac zmiany polecenia lub wyłaczenia go od
wykonania czynnosci albo od udziału w sprawie. O wyłaczeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator
bezposrednio przełożony nad prokuratorem, który wydał polecenie.
4. Żadanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, prokurator zgłasza na pismie wraz z uzasadnieniem
przełożonemu, który wydał polecenie.
5. Polecenie dotyczace tresci czynnosci procesowej, wydane przez prokuratora przełożonego innego
niż prokurator bezposrednio przełożony, nie może obejmowac sposobu zakonczenia postepowania
przygotowawczego i postepowania przed sadem.
6. W przypadku gdy w postepowaniu sadowym ujawnia sie nowe okolicznosci, prokurator
samodzielnie podejmuje decyzje zwiazane z dalszym tokiem tego postepowania.
7. Prokurator przełożony w razie stwierdzenia oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy
wytyka, niezależnie od innych uprawnien, własciwemu prokuratorowi uchybienie, po uprzednim zażadaniu
- w razie potrzeby - wyjasnien. Stwierdzenie i wytkniecie uchybienia nie wpływa na rozstrzygniecie
sprawy. Art. 68 ust. 1 stosuje sie odpowiednio.
7a. Prokurator, któremu wytknieto uchybienie może, w terminie siedmiu dni, złożyc pisemne
zastrzeżenie do prokuratora przełożonego, który wytknał uchybienie. W razie wniesienia zastrzeżenia,
prokurator przełożony uchyla wytkniecie uchybienia albo przekazuje sprawe do rozpoznania sadowi
dyscyplinarnemu.
7b. W przypadku przewidzianym w ust. 7a sad dyscyplinarny wydaje postanowienie po wysłuchaniu
rzecznika dyscyplinarnego oraz prokuratora, któremu wytknieto uchybienie, chyba że nie jest to możliwe.
Na postanowienie odmawiajace uwzglednienia zastrzeżenia prokuratorowi przysługuje zażalenie.
Zażalenie rozpatruje ten sam sad dyscyplinarny w innym równorzednym składzie.
8. W razie stwierdzenia oczywistej i rażacej obrazy przepisów prawa, prokurator przełożony jest
obowiazany żadac wszczecia postepowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który obrazy sie
dopuscił.
Art. 8a. 1. Prokurator przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora
podległego.
2. Zmiana lub uchylenie decyzji doreczonej stronom, ich pełnomocnikom lub obroncom oraz innym
uprawnionym podmiotom, może nastapic wyłacznie z zachowaniem trybu i zasad okreslonych w ustawie.
Art. 8b. 1. Prokurator przełożony może powierzyc podległym prokuratorom wykonywanie czynnosci
należacych do jego zakresu działania, chyba że ustawa zastrzega okreslona czynnosc wyłacznie do jego
własciwosci.
2. Prokurator przełożony może przejmowac sprawy prowadzone przez prokuratorów podległych i
wykonywac ich czynnosci, chyba że przepisy ustawy stanowia inaczej.
Art. 9. 1. Organy samorzadu terytorialnego oraz organy administracji rzadowej, a także inne
panstwowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie i ich zwiazki, organizacje zawodowe, samorzadowe i
inne organizacje społeczne udzielaja Prokuratorowi Generalnemu i podległym mu prokuratorom pomocy
w realizacji ich zadan.
2. Prokurator okregowy lub rejonowy, z własnej inicjatywy badz na wniosek jednostek organów
samorzadu terytorialnego albo własciwego wojewody, przedkłada im informacje o stanie przestepczosci i
jej zwalczaniu w województwie, powiecie lub gminie (miescie, dzielnicy).
Rozdział 2
Organizacja prokuratury
Art. 10. 1. Prokurator Generalny kieruje działalnoscia prokuratury osobiscie badz przez zastepców
Prokuratora Generalnego, wydajac zarzadzenia, wytyczne i polecenia.
2. Akty, o których mowa w ust. 1, nie moga dotyczyc tresci czynnosci procesowych.
2a. Uprawnienia Prokuratora Generalnego wynikajace z ustawy może również wykonywac
upoważniony przez niego zastepca Prokuratora Generalnego.
3. (uchylony).
Art. 11. 1. Prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury powołuje Prokurator
Generalny, a prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury - Prokurator Generalny na
wniosek Ministra Obrony Narodowej.
2. Kandydat na stanowisko prokuratorskie przedstawia informacje z Krajowego Rejestru Karnego
dotyczaca jego osoby i zaswiadczenie stwierdzajace, że jest zdolny, ze wzgledu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiazków prokuratora, z zastrzeżeniem ust. 4. Wydanie zaswiadczenia oraz badanie
kandydata na stanowisko prokuratorskie odbywa sie na zasadach dotyczacych kandydata na stanowisko
sedziowskie.
2a. Kandydat na stanowisko prokuratorskie urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. przedstawia
również oswiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z pózn. zm1)) albo informacje, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
3. Prokurator Generalny zasiega od Komendanta Głównego Policji informacji o każdym z
kandydatów do objecia stanowiska prokuratorskiego, z zastrzeżeniem ust. 4. Informacje o kandydacie do
objecia stanowiska prokuratorskiego uzyskuje sie i sporzadza na zasadach okreslonych dla informacji o
kandydacie do objecia stanowiska sedziowskiego.
4. Przedstawianie informacji i zaswiadczenia, o których mowa w ust. 2, a także zasieganie informacji,
o której mowa w ust. 3, nie dotyczy kandydatów zajmujacych stanowisko prokuratora oraz stanowisko
sedziego sadu powszechnego, administracyjnego lub wojskowego.
5. Przedstawiajac informacje, o której mowa w ust. 3, Komendant Główny Policji przekazuje
Prokuratorowi Generalnemu wszystkie zebrane materiały służace do sporzadzenia informacji.
6. Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem kandydatury, zawiadamia kandydata na stanowisko
prokuratorskie o tresci informacji uzyskanej od Komendanta Głównego Policji.
Art. 11a. (uchylony).
Art. 12. 1. Prokuratora Krajowego jako zastepce Prokuratora Generalnego oraz innych zastepców
Prokuratora Generalnego powołuje, sposród prokuratorów Prokuratury Krajowej, i odwołuje z tych
stanowisk - Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego.
2. Jednym z zastepców Prokuratora Generalnego jest Naczelny Prokurator Wojskowy, którego
powołuje, sposród prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na
wniosek Prokuratora Generalnego zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Naczelny
Prokurator Wojskowy kieruje w zastepstwie Prokuratora Generalnego działalnoscia wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury.
Art. 13. 1. (uchylony).
2. Do pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego, okregowego i rejonowego, a także do pełnienia
pozostałych funkcji w prokuraturze, z zastrzeżeniem ust. 3-5 oraz art. 111, powołuje sposród prokuratorów
i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prokurator Generalny.
3. Do pełnienia funkcji zastepcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego, wojskowego prokuratora
okregowego i wojskowego prokuratora garnizonowego, a także do pełnienia pozostałych funkcji w
wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, powołuje, sposród prokuratorów wojskowych, i
odwołuje z pełnienia tych funkcji Prokurator Generalny, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
4. Prokurator Generalny moe okreslic funkcje w prokuraturach apelacyjnych, okregowych i
rejonowych, na które powołuje prokuratorów i odwołuje z pełnienia tych funkcji prokurator apelacyjny.
5. Prokurator Generalny, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, może okreslic funkcje w
wojskowych prokuraturach okregowych i wojskowych prokuraturach garnizonowych, na które powołuje
prokuratorów i odwołuje z pełnienia tych funkcji Naczelny Prokurator Wojskowy.
Art. 14. 1. Prokuratorem moe byc powołany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukonczył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w
Polsce;
4) jest zdolny, ze wzgledu na stan zdrowia, do pełnienia obowiazków prokuratora;
5) ukonczył 26 lat;
6) złożył egzamin prokuratorski lub sedziowski;
7) pracował w charakterze asesora prokuratorskiego lub sadowego co najmniej rok albo odbył w
wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby przewidziany w przepisach o
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2. Na prokuratora w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury może byc powołany oficer
zawodowy, oficer służby okresowej, zwani dalej "oficerem", lub prokurator powszechnej jednostki
organizacyjnej prokuratury.
3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie dotycza:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych w polskich szkołach wyższych, w Polskiej
Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych i innych placówkach naukowych;
2) sedziów;
3) adwokatów, radców prawnych oraz radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa, którzy
wykonywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej trzy lata.
4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotycza notariuszy.
5-7. (uchylone).
Art. 14a. 1. Na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej może byc powołany ten, kto spełniajac
warunki do objecia stanowiska prokuratora prokuratury powszechnej ma co najmniej dziesiecioletni staż
na stanowisku prokuratora lub sedziego, w tym nie mniej ni szescioletni okres pracy na stanowisku
prokuratora prokuratury apelacyjnej i okregowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratora wojskowej
prokuratury okregowej lub prokuratora Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, sedziego sadu apelacyjnego lub okregowego badz wojskowego sadu okregowego
albo co najmniej przez okres dwunastu lat przed powołaniem wykonywał zawód adwokata, radcy
prawnego lub notariusza.
2. Na stanowisko prokuratora prokuratury apelacyjnej może byc powołany ten, kto spełniajac warunki
do objecia stanowiska prokuratora prokuratury powszechnej ma co najmniej osmioletni staż  na
stanowisku prokuratora lub sedziego, w tym nie mniej niż czteroletni okres pracy na stanowisku
prokuratora prokuratury okregowej, prokuratora wojskowej prokuratury okregowej lub prokuratora Instytutu
Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sedziego sadu
okregowego lub wojskowego sadu okregowego albo co najmniej przez okres dziesieciu lat przed
powołaniem wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Wymagania odnosnie stażu i
okresu pracy nie dotycza sedziego sadu apelacyjnego.
3. Na stanowisko prokuratora prokuratury okregowej może byc powołany ten, kto spełniajac warunki
do objecia stanowiska prokuratora prokuratury powszechnej ma co najmniej czteroletni okres pracy na
stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej, prokuratora wojskowej prokuratury garnizonowej,
prokuratora Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
sedziego sadu powszechnego lub wojskowego albo co najmniej przez okres szesciu lat przed powołaniem
wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza.
4. Wymagany staż, o którym mowa w ust. 1-3, nie dotyczy osób wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1.
Art. 15. (utracił moc).
Art. 16. 1. Prokurator Generalny może odwołac prokuratora jednostki organizacyjnej prokuratury,
jeżeli prokurator, mimo dwukrotnego ukarania przez sad dyscyplinarny kara wymieniona w art. 67 ust. 1
pkt 2-4 lub art. 113 pkt 2-4, popełnił przewinienie służbowe, a w tym dopuscił sie oczywistej obrazy
przepisów prawa lub uchybił godnosci urzedu prokuratorskiego; przed podjeciem decyzji Prokurator
Generalny wysłuchuje wyjasnien prokuratora, chyba że nie jest to możliwe, oraz zasiega odpowiednio
opinii zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej lub Naczelnej Prokuratury Wojskowej albo opinii
własciwego zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.
2. Prokurator Generalny może odwołac prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury
na wniosek Ministra Obrony Narodowej w wypadkach, gdy przepisy o służbie wojskowej przewiduja
zwolnienie z zawodowej służby wojskowej.
3. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora jednostki organizacyjnej prokuratury, który zrzekł sie
stanowiska prokuratora.
3a. Na wniosek prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebedacego oficerem,
który zrzekł sie stanowiska prokuratora, Prokurator Generalny powołuje go na stanowisko równorzedne w
powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, niezależnie od liczby stanowisk prokuratorskich,
chyba że nie spełnia on warunków wymaganych do powołania na stanowisko prokuratora.
3b. W razie odmowy powołania, o którym mowa w ust. 3a, zainteresowanemu służy skarga do Sadu
Najwyższego.
4. Stosunek służbowy prokuratora wygasa po upływie trzech miesiecy od doreczenia zawiadomienia
o odwołaniu, chyba że na wniosek zainteresowanego prokuratora okreslono krótszy termin.
4a. Prawomocne orzeczenie sadu dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby prokuratorskiej oraz
prawomocne orzeczenie sadu orzekajace wobec prokuratora srodek karny pozbawienia praw publicznych,
zakazu zajmowania stanowiska prokuratora, degradacji lub wydalenia z zawodowej służby wojskowej,
pociaga za soba z mocy prawa utrate stanowiska prokuratora; stosunek służbowy prokuratora wygasa z
chwila uprawomocnienia sie orzeczenia.
4b. W przypadku uchylenia orzeczenia sadu dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby prokuratorskiej
przez Sad Najwyższy w wyniku kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, prokuratora przywraca sie do
służby na dotychczas zajmowanym stanowisku z zachowaniem ciagłosci stosunku służbowego i z
prawem do wynagrodzenia za okres faktycznego pozostawania poza służba.
4c. W przypadku uchylenia, w trybie okreslonym w ust. 4b, orzeczenia sadu dyscyplinarnego o
wydaleniu ze służby prokuratorskiej, wydanego w stosunku do bedacego oficerem prokuratora wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury, przywrócenie do tej służby nastepuje na stanowisko równorzedne
przeznaczone dla osoby niebedacej oficerem.
5. (utracił moc).
5a. Stosunek służbowy prokuratora wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa polskiego.
6. (uchylony).
Art. 16a. 1. Przeniesienie prokuratora na inne miejsce służbowe może nastapic tylko za jego zgoda.
2. Zgoda prokuratora na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana w przypadkach:
1) zniesienia stanowiska wywołanego zmiana w organizacji prokuratury lub zniesienia danej jednostki
organizacyjnej prokuratury albo przeniesienia jej siedziby;
2) przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.
3. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje sie odpowiednio przepis art. 11 ust. 1.
Art. 17. 1. Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury sa: Prokuratura Krajowa oraz
prokuratury apelacyjne, okregowe i rejonowe.
11. (uchylony).
2. Prokurator Generalny jest przełożonym prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
2a. Prokuratura Krajowa, w zakresie okreslonym przez Prokuratora Generalnego, kieruje Prokurator
Krajowy. Prokurator Krajowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz
prokuratorów pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
2b. Prokuratura apelacyjna kieruje prokurator apelacyjny. Prokurator apelacyjny jest prokuratorem
przełożonym prokuratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okregowych oraz
prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury apelacyjnej.
2c. Prokuratura okregowa kieruje prokurator okregowy. Prokurator okregowy jest prokuratorem
przełożonym prokuratorów prokuratury okregowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów
prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okregowej.
3. Prokuratura rejonowa kieruje prokurator rejonowy. Prokurator rejonowy jest prokuratorem
przełożonym prokuratorów prokuratury rejonowej.
3a. Zastepca prokuratora apelacyjnego kieruje prokuratura apelacyjna w zakresie ustalonym przez
prokuratora apelacyjnego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury
apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okregowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze
działania prokuratury apelacyjnej.
3b. Przepis ust. 3a stosuje sie odpowiednio do zastepcy prokuratora okregowego i zastepcy
prokuratora rejonowego - na obszarze działania, odpowiednio, prokuratury okregowej lub prokuratury
rejonowej.
4. Prokuratura Krajowa wchodzi w skład Ministerstwa Sprawiedliwosci. Prokurature apelacyjna
tworzy sie dla obszaru własciwosci co najmniej dwóch prokuratur okregowych. Prokurature okregowa
tworzy sie dla obszaru własciwosci co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Prokurature rejonowa
tworzy sie dla jednej lub wiekszej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach może byc utworzona wiecej
niż jedna prokuratura rejonowa w obrebie tej samej gminy.
5. Minister Sprawiedliwosci, w drodze rozporzadzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne,
okregowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary własciwosci.
5a. Minister Sprawiedliwosci, w drodze rozporzadzenia, może okreslic własciwosc powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach o poszczególne rodzaje przestepstw niezależnie od
miejsca ich popełnienia, oraz w sprawach cywilnych, administracyjnych, w sprawach o wykroczenia, a
także w innych postepowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, majac na wzgledzie skuteczne
zwalczanie przestepczosci i zapewnienie sprawnosci postepowan - niezależnie od ogólnej własciwosci
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
6. Minister Sprawiedliwosci, w drodze rozporzadzenia, może tworzyc poza siedziba prokuratury, a
także znosic, osrodki zamiejscowe prokuratur okregowych lub rejonowych.
6a. Pracownicy zniesionego osrodka zamiejscowego przechodza do prokuratury, której osrodek
zamiejscowy został zniesiony.
6b. W Prokuraturze Krajowej tworzy sie biura. W ramach biur moga byc tworzone - w zależnosci od
potrzeb - wydziały lub inne komórki organizacyjne, w tym zamiejscowe. W prokuraturach apelacyjnych i
okregowych moga byc tworzone wydziały oraz - samodzielne lub wchodzace w skład wydziałów - działy.
W prokuraturach rejonowych moga byc tworzone działy lub sekcje.
6c. Biurami Prokuratury Krajowej kieruja dyrektorzy, wydziałami biur Prokuratury Krajowej oraz
wydziałami w prokuraturach apelacyjnych i okregowych - naczelnicy, a działami w prokuraturach
apelacyjnych, okregowych i rejonowych, sekcjami w prokuraturach rejonowych oraz osrodkami
zamiejscowymi prokuratur okregowych i rejonowych - kierownicy. W zależnosci od potrzeb, dyrektorzy i
naczelnicy wydziałów biur Prokuratury Krajowej moga miec zastepców. W prokuraturach rejonowych o
obsadzie kadrowej nieprzekraczajacej 6 prokuratorów komórkami organizacyjnymi moga kierowac
bezposrednio prokurator rejonowy lub jego zastepca.
7. (uchylony).
8. Wojskowymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury sa: Naczelna Prokuratura Wojskowa,
wojskowe prokuratury okregowe oraz wojskowe prokuratury garnizonowe. W miare potrzeby moga byc
tworzone inne rodzaje wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
8a. Naczelna Prokuratura Wojskowa kieruje Naczelny Prokurator Wojskowy. Naczelny Prokurator
Wojskowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz
pozostałych prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
8b. Wojskowa prokuratura okregowa kieruje wojskowy prokurator okregowy. Wojskowy prokurator
okregowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wojskowej prokuratury okregowej oraz
wojskowych prokuratorów garnizonowych i prokuratorów wojskowych prokuratur garnizonowych na
obszarze działania wojskowej prokuratury okregowej.
8c. Wojskowa prokuratura garnizonowa kieruje wojskowy prokurator garnizonowy. Wojskowy
prokurator garnizonowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wojskowej prokuratury
garnizonowej.
8d. Zastepca Naczelnego Prokuratora Wojskowego, wojskowego prokuratora okregowego,
wojskowego prokuratora garnizonowego i kierownika innej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury
kieruje dana jednostka w zakresie ustalonym przez jej kierownika i w tym zakresie jest prokuratorem
przełożonym prokuratorów danej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury oraz prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury niższego stopnia na obszarze działania danej
jednostki.
9. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci tworzy i znosi wojskowe
jednostki organizacyjne prokuratury oraz ustala ich siedziby i terytorialny zakres działania.
Art. 17a. 1. Prawo wydawania polecen co do tresci czynnosci, o których mowa w art. 8 ust. 2,
przysługuje prokuratorom przełożonym oraz - w zakresie zleconych czynnosci:
1) dyrektorom biur Prokuratury Krajowej - w stosunku do podległych prokuratorów pełniacych czynnosci
w tych biurach oraz prokuratorów apelacyjnych, okregowych i rejonowych;
2) naczelnikom wydziałów biur Prokuratury Krajowej - w stosunku do prokuratorów pełniacych czynnosci
w tych wydziałach;
3) naczelnikom wydziałów i kierownikom działów oraz samodzielnych działów prokuratur apelacyjnych -
w stosunku do prokuratorów pełniacych czynnosci w tych wydziałach (działach, samodzielnych
działach) oraz prokuratorów okregowych i rejonowych;
4) naczelnikom wydziałów oraz kierownikom działów, samodzielnych działów i osrodków zamiejscowych
prokuratur okregowych - w stosunku do prokuratorów pełniacych czynnosci w tych wydziałach
(działach, samodzielnych działach i osrodkach zamiejscowych) oraz prokuratorów rejonowych;
5) kierownikom osrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych - w stosunku do prokuratorów
pełniacych czynnosci w tych osrodkach.
Przepisy art. 8 ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do zastepców dyrektorów i naczelników wydziałów biur
Prokuratury Krajowej wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Prokuratorami bezposrednio przełoonymi sa:
1) Prokurator Generalny - w stosunku do swoich zastepców, dyrektorów biur Prokuratury Krajowej oraz
prokuratorów apelacyjnych;
2) Prokurator Krajowy - w stosunku do prokuratorów pełniacych czynnosci w Prokuraturze Krajowej oraz
prokuratorów apelacyjnych;
3) pozostali zastepcy Prokuratora Generalnego, z wyłaczeniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego i
Dyrektora Głównej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamieci
Narodowej, w zakresie zleconych czynnosci - w stosunku do prokuratorów pełniacych czynnosci w
Prokuraturze Krajowej oraz prokuratorów apelacyjnych;
4) Naczelny Prokurator Wojskowy oraz, w zakresie zleconych czynnosci, jego zastepca - w stosunku do
prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz wojskowych prokuratorów okregowych i
kierowników innych, równorzednych, wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury;
5) prokuratorzy apelacyjni, prokuratorzy okregowi i wojskowi prokuratorzy okregowi oraz, w zakresie
zleconych czynnosci, ich zastepcy - w stosunku do prokuratorów pełniacych czynnosci w danej
jednostce oraz w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury bezposrednio
niższego stopnia na obszarze działania danej jednostki, z zastrzeżeniem pkt 6;
6) kierownicy osrodków zamiejscowych prokuratur okregowych oraz, w zakresie zleconych czynnosci,
ich zastepcy - w stosunku do prokuratorów pełniacych czynnosci w danym osrodku oraz
prokuratorów rejonowych na obszarze działania danego osrodka zamiejscowego prokuratury
okregowej;
7) prokuratorzy rejonowi i wojskowi prokuratorzy garnizonowi oraz, w zakresie zleconych czynnosci, ich
zastepcy - w stosunku do prokuratorów, odpowiednio, danej prokuratury rejonowej lub wojskowej
prokuratury garnizonowej;
8) kierownicy osrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych - w stosunku do prokuratorów pełniacych
czynnosci w danym osrodku.
4. Prokurator pełniacy funkcje kierownika komórki organizacyjnej w danej prokuraturze jest
zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniacych czynnosci w tej komórce.
Art. 17b. 1. Do budynków jednostek organizacyjnych prokuratury nie wolno wnosic broni ani
amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych srodków niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób
wykonujacych w tych budynkach obowiazki służbowe wymagajace posiadania broni.
2. Prokurator apelacyjny i odpowiednio prokurator okregowy może zarzadzic stosowanie srodków
zapewniajacych bezpieczenstwo w budynkach podlegajacych mu jednostek organizacyjnych prokuratury
oraz zapobiegajacych naruszaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku do ochrony tych
budynków oraz osób w nich przebywajacych stosuje sie przepisy o ochronie osób i mienia.
Art. 18. 1. Minister Sprawiedliwosci ustala, w drodze rozporzadzenia, regulamin wewnetrznego
urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okreslajacy:
1) wewnetrzna organizacje i porzadek funkcjonowania,
2) zadania Wydziałów Budżetowo-Administracyjnych w prokuraturach apelacyjnych w zakresie obsługi
finansowo-administracyjnej wydziałów zamiejscowych biur Prokuratury Krajowej,
3) organizacje pracy i sposób kierowania praca,
4) formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratorów przełożonych i prokuratorów
bezposrednio przełożonych,
5) tryb załatwiania spraw osobowych,
6) organizacje pracy organów kolegialnych,
7) szczegółowy porzadek wykonywania przez prokuratora czynnosci w sprawach karnych,
8) sposób realizacji zadan zwiazanych z udziałem prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych,
opiekunczych oraz ze stosunku pracy,
9) szczegółowy porzadek wykonywania przez prokuratora czynnosci w postepowaniu administracyjnym
i przed sadami administracyjnymi,
10) tryb działan podejmowanych przez prokuratora w celu zapobieżenia naruszeniom prawa,
11) tryb postepowania w sprawach skarg i wniosków,
uwzgledniajac potrzebe zapewnienia skutecznosci, sprawnosci postepowania we wszystkich rodzajach
spraw, prowadzonych przez prokuratora lub z jego udziałem, w tym szybkosc i efektywnosc działania, z
uwzglednieniem funkcjonalnosci i racjonalnosci działan prokuratora, przy jednoczesnym poszanowaniu
gwarantowanych ustawowo praw i wolnosci podmiotów objetych działaniami prokuratury.
2. Minister Sprawiedliwosci okresla, w drodze zarzadzenia, zakres działania sekretariatów i innych
działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, biorac pod uwage
specyfike zadan jednostek różnego stopnia i koniecznosc zapewnienia racjonalnosci funkcjonowania
prokuratury, a także potrzebe maksymalnego odciażenia prokuratorów i innych pracowników
merytorycznych od prac biurowych oraz sprawnego przepływu informacji niezbednych w pracy
prokuratury.
2a. Przepisy rozporzadzenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio do wewnetrznego
urzedowania Głównej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz oddziałowych komisji
scigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
3. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ustali, w drodze
rozporzadzenia, regulamin wewnetrznego urzedowania wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury oraz wewnetrzna organizacje tych jednostek. Rozporzadzenie okresla strukture wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury, organizacje ich pracy, sposób kierowania tymi prokuraturami, w
tym formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratorów przełożonych, a także
szczegółowy porzadek wykonywania przez prokuratorów wojskowych czynnosci w ramach postepowania
karnego oraz - w zakresie nieuregulowanym odrebnymi przepisami - innych czynnosci, zastrzeżonych
ustawowo do własciwosci prokuratorów wojskowych. Wydajac rozporzadzenie, należy uwzglednic
specyfike organizacji i funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oparta na służbowym
podporzadkowaniu, oraz potrzebe zapewnienia skutecznosci i racjonalnosci działan prokuratury w
strukturach wojskowych.
3a. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okresli, w drodze
zarzadzenia, zakres działania sekretariatów i innych działów administracji w wojskowych jednostkach
organizacyjnych prokuratury, biorac pod uwage specyfike zadan jednostek różnego stopnia i koniecznosc
zapewnienia racjonalnosci funkcjonowania prokuratury, a także potrzebe maksymalnego odciażenia
prokuratorów i innych pracowników merytorycznych od prac biurowych oraz sprawnego przepływu
informacji niezbednych w pracy prokuratury.
4. Minister Sprawiedliwosci, w drodze rozporzadzenia, okresla strój urzedowy prokuratorów
bioracych udział w rozprawach sadowych, uwzgledniajac charakter uroczysty stroju, odpowiedni do
powagi sadu i utrwalonej tradycji.
Art. 19. 1. W prokuraturze apelacyjnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa sie z
prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur okregowych i rejonowych
działajacych na obszarze własciwosci prokuratury apelacyjnej. Delegatów prokuratorów prokuratur
okregowych i rejonowych, w liczbie równej liczbie prokuratorów prokuratury apelacyjnej, wybieraja na
okres dwóch lat, po połowie, zebrania prokuratorów prokuratur okregowych i zebrania prokuratorów
prokuratur rejonowych; Minister Sprawiedliwosci ustala regulamin wyboru delegatów.
2. Przewodniczacym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator apelacyjny.
3. Posiedzenie zgromadzenia prokuratorów zwołuje prokurator apelacyjny z inicjatywy własnej lub
Prokuratora Generalnego, kolegium prokuratury apelacyjnej albo jednej piatej liczby członków
zgromadzenia.
Art. 20. Zgromadzenie prokuratorów:
1) wysłuchuje informacji prokuratora apelacyjnego o działalnosci prokuratur i pracy prokuratorów oraz
wyraża opinie w tym zakresie;
2) ustala liczbe i wybiera dwie trzecie liczby członków kolegium prokuratury apelacyjnej;
3) wybiera przedstawiciela do Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;
4) wybiera członków sadów dyscyplinarnych;
5) rozpatruje sprawozdania z działalnosci kolegiów prokuratury apelacyjnej;
6) wyraża opinie o kandydatach na prokuratora apelacyjnego, prokuratorów okregowych i prokuratorów
rejonowych;
7) wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora apelacyjnego lub kolegium
prokuratury apelacyjnej.
Art. 21. 1. Kolegium prokuratury apelacyjnej składa sie z czterech do dziesieciu członków,
wybieranych w dwóch trzecich przez zgromadzenie prokuratorów, a w jednej trzeciej powołanych przez
prokuratora apelacyjnego sposród prokuratorów. Przewodniczacym kolegium prokuratury apelacyjnej jest
prokurator apelacyjny.
2. Kadencja kolegium prokuratury apelacyjnej trwa dwa lata.
3. Posiedzenia kolegium prokuratury apelacyjnej zwołuje prokurator apelacyjny z własnej inicjatywy
lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.
Art. 22. Kolegium prokuratury apelacyjnej:
1) rozpatruje wnioski wynikajace z wizytacji i lustracji prokuratur;
2) wyraża opinie o kandydatach na prokuratorów prokuratury apelacyjnej i okregowej;
3) wyraża opinie w przedmiocie odwołania prokuratora prokuratury apelacyjnej i okregowej;
4) wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora apelacyjnego.
Art. 22a. 1. Kolegium prokuratury okregowej składa sie z czterech do dziesieciu członków
wybieranych w dwóch trzecich przez zebranie prokuratorów prokuratury okregowej oraz delegatów
prokuratorów prokuratur rejonowych, a w jednej trzeciej powołanych przez prokuratora okregowego
sposród podległych mu prokuratorów. Przewodniczacym kolegium prokuratury okregowej jest prokurator
okregowy.
2. Prokurator Generalny ustala regulamin wyboru delegatów, o których mowa w ust. 1.
3. Kadencja kolegium prokuratury okregowej trwa dwa lata.
4. Posiedzenie kolegium prokuratury okregowej zwołuje prokurator okregowy z własnej inicjatywy lub
na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.
Art. 22b. Kolegium prokuratury okregowej:
1) rozpatruje wnioski wynikajace z wizytacji i lustracji prokuratur;
2) wyraża opinie o kandydatach na asesorów prokuratorskich oraz prokuratorów prokuratur rejonowych;
3) wyraża opinie w przedmiocie odwołania prokuratora prokuratury rejonowej;
4) wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora okregowego.
Art. 23. 1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym składa sie z: trzech przedstawicieli
wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej, przedstawiciela wybranego przez zebranie
prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, przedstawiciela wybranego przez zebranie prokuratorów
Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przedstawicieli
wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych - po jednym z każdej
prokuratury apelacyjnej - oraz trzech prokuratorów powołanych przez Prokuratora Generalnego. Wybory
prokuratorów na zebraniach odbywaja sie według regulaminów uchwalonych przez te zebrania.
Przewodniczacym Rady jest Prokurator Generalny.
2. Kadencja Rady trwa dwa lata.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Prokurator Generalny z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej
liczby członków Rady.
4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Art. 24. 1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wyraża opinie w sprawach
podejmowanych z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w
szczególnosci dotyczacych:
1) projektów wytycznych i zarzadzen Prokuratora Generalnego;
2) stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i asesorów;
3) okresowych ocen realizacji zadan prokuratury;
4) kierunków działan w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich
pracy;
5) kandydatów na Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sadów Powszechnych i Prokuratury
sposród prokuratorów.
2. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym ustala także ogólna liczbe członków sadów
dyscyplinarnych oraz wskazuje liczbe członków sadów dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie
prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.
3. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wskazuje 2 członków Rady Programowej
Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sadów Powszechnych i Prokuratury.
Rozdział 3
Działalnosc prokuratury
Postepowanie przygotowawcze
Art. 25. 1. Prokurator, stosownie do przepisów ustaw, wszczyna i prowadzi postepowanie
przygotowawcze albo zleca wszczecie lub prowadzenie takiego postepowania innemu uprawnionemu
organowi.
2. W toku postepowania przygotowawczego prokurator stosuje, w wypadkach przewidzianych w
ustawach, srodki zapobiegawcze wobec podejrzanych.
3. (uchylony).
Art. 26. 1. Prokurator sprawuje nadzór nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przez
uprawniony do tego inny organ. Zarzadzenia prokuratora w postepowaniu przygotowawczym sa wiażace.
2. W razie niewykonania zarzadzenia, o którym mowa w ust. 1, na żadanie prokuratora, przełożony
winnego funkcjonariusza wszczyna przeciwko niemu postepowanie służbowe lub dyscyplinarne.
Art. 27. 1. W razie gdy postepowanie przygotowawcze ujawni istnienie okolicznosci sprzyjajacych
popełnianiu przestepstw lub utrudniajacych ich ujawnianie, prokurator kieruje wystapienie do
odpowiedniego organu.
2. W wystapieniu prokurator może żadac również przeprowadzenia kontroli, a także wszczecia
przeciwko winnym postepowania w przedmiocie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej, służbowej, materialnej
lub innej przewidzianej w przepisach dotyczacych stosunków pracy.
3. Organ, do którego zwrócił sie prokurator, jest obowiazany w terminie 30 dni od daty otrzymania
wystapienia zawiadomic prokuratora o podjetych srodkach lub zajetym stanowisku badz o sposobie
zakonczenia kontroli lub postepowania.
Art. 28. 1. W razie umorzenia postepowania przygotowawczego, prokurator może, stosownie do
okolicznosci, przesłac sprawe własciwemu organowi w celu wszczecia postepowania służbowego,
dyscyplinarnego lub o wykroczenie albo w celu rozpatrzenia sprawy przez własciwa organizacje
społeczna lub zawodowa.
2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w razie odmowy wszczecia postepowania
przygotowawczego, a także w razie skierowania sprawy do sadu z aktem oskarżenia.
Art. 29. 1. Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie postepowania przygotowawczego sa
wiażace dla wszystkich organów uprawnionych do prowadzenia postepowania przygotowawczego.
2. Wydawane przez ministrów akty normatywne dotyczace postepowania przygotowawczego
wymagaja uprzednio uzgodnienia z Prokuratorem Generalnym, a wydawane przez wojewode - uprzednio
uzgodnienia z prokuratorem okregowym.
3. Ministrowie nadzorujacy organy uprawnione do prowadzenia postepowania przygotowawczego
obowiazani sa do przedstawiania Prokuratorowi Generalnemu corocznych informacji o działalnosci tych
organów w zakresie postepowania przygotowawczego.
4. Wojewodowie sa obowiazani do składania informacji, o których mowa w ust. 3, własciwym
prokuratorom okregowym.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, składane sa do konca stycznia roku nastepnego.
Art. 30. 1. Prokurator Generalny może wystepowac do naczelnych i centralnych organów
administracji panstwowej o podjecie srodków w celu usprawnienia działalnosci podległych im organów w
zakresie postepowania przygotowawczego.
2. Uprawnienia okreslone w ust. 1 przysługuja odpowiednio prokuratorom okregowym i rejonowym w
stosunku do wojewodów oraz organów samorzadu terytorialnego.
3. Organ, do którego zwrócił sie prokurator, jest obowiazany w terminie trzydziestu dni od daty
otrzymania wystapienia zawiadomic prokuratora o podjetych srodkach, o których mowa w ust. 1.
Art. 31. W sprawach należacych do zakresu działania sadów wojskowych uprawnienia przewidziane
w art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 przysługuja również Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu oraz
odpowiednio podległym mu prokuratorom wojskowym.
Udział prokuratora w postepowaniu sadowym
Art. 32. 1. Prokurator wykonuje czynnosci oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sadami. Może
również wykonywac te czynnosci w sprawach wniesionych do sadu przez innych oskarżycieli.
2. W razie gdy wyniki postepowania sadowego nie potwierdzaja zarzutów oskarżenia, prokurator
odstepuje od oskarżenia.
3. Prokurator wnosi, w wypadkach przewidzianych w ustawach, srodki zaskarżenia od orzeczen
sadowych.
Art. 33. (uchylony).
Art. 34. (uchylony).
Nadzór nad wykonywaniem decyzji o pozbawieniu wolnosci
Art. 35. Prokurator sprawuje, w granicach przewidzianych ustawami, nadzór nad wykonywaniem
postanowien o tymczasowym aresztowaniu i decyzji o pozbawieniu wolnosci.
Art. 36. (utracił moc).
Art. 37. (utracił moc).
Art. 38. (uchylony).
Art. 39. 1. Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi wnioski w przedmiocie ułaskawienia
osób skazanych przez sady.
2. W odniesieniu do wniosków w przedmiocie ułaskawienia osób skazanych przez sady wojskowe
uprawnienie okreslone w ust. 1 przysługuje również  Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.
Badanie problematyki przestepczosci oraz działan służacych jej zwalczaniu i zapobieganiu
Art. 40. 1. Jeżeli wyniki badan to uzasadniaja, Prokurator Generalny wystepuje z wnioskiem do
własciwego organu o podjecie odpowiednich srodków, w tym również o wydanie lub zmiane okreslonych
przepisów, w celu przeciwdziałania przestepczosci.
2. Zadania okreslone w ust. 1 wykonuja również  prokuratorzy okregowi i rejonowi w stosunku do
wojewodów i terenowych organów administracji niezespolonej oraz innych o terenowym zakresie
działania.
3. Organ, do którego zwrócił sie prokurator, jest obowiazany, w terminie trzydziestu dni od daty
otrzymania wniosku, zawiadomic prokuratora o podjetych srodkach, o których mowa w ust. 1.
Art. 41. 1. W odniesieniu do przestepstw należacych do zakresu działania sadów wojskowych
czynnosci okreslone w art. 40 ust. 1 może również  podejmowac Naczelny Prokurator Wojskowy.
2. Czynnosci okreslone w art. 40 moga podejmowac, w zakresie swego działania, również  wojskowi
prokuratorzy okregowi i wojskowi prokuratorzy garnizonowi.
Udział prokuratora w innych postepowaniach
Art. 42. Udział prokuratora w postepowaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia
oraz w innych postepowaniach okreslaja odrebne ustawy.
Art. 43. 1. Jeżeli wymaga tego ochrona praworzadnosci w sprawach, o których mowa w art. 42,
prokurator może żadac nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjasnien,
przesłuchac swiadków i zasiegnac opinii biegłych, a także przeprowadzic ogledziny w celu wyjasnienia
sprawy.
2. Do czynnosci wymienionych w ust. 1 stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania
administracyjnego.
Rozdział 4
Prokuratorzy
Obowiazki i prawa
Art. 44. 1. Prokurator jest obowiazany postepowac zgodnie ze slubowaniem prokuratorskim.
2. Prokurator powinien w służbie i poza służba strzec powagi sprawowanego urzedu i unikac
wszystkiego, co mogłoby przyniesc ujme godnosci prokuratora lub osłabiac zaufanie do jego
bezstronnosci.
3. W okresie zajmowania stanowiska prokurator nie może należec do partii politycznej ani brac
udziału w żadnej działalnosci politycznej.
4. Prokuratorowi ubiegajacemu sie o mandat posła albo senatora, albo radnego udziela sie urlopu
bezpłatnego na czas kampanii wyborczej.
Art. 44a. Prokurator jest obowiazany stale podnosic kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyc w
szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizacje okresla odrebna ustawa.
Art. 45. 1. Stosunek służbowy prokuratora nawiazuje sie z chwila doreczenia zawiadomienia o
powołaniu.
2. Prokurator powinien zgłosic sie w celu objecia stanowiska w ciagu czternastu dni od otrzymania
zawiadomienia o powołaniu, jeżeli nie oznaczono innego terminu.
3. W razie nieusprawiedliwionego nieobjecia stanowiska w terminie okreslonym w ust. 2, powołanie
traci moc; okolicznosc te stwierdza Prokurator Generalny.
4. Przy powołaniu prokurator składa slubowanie wobec Prokuratora Generalnego według
nastepujacej roty:
"Slubuje uroczyscie na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyc wiernie Rzeczypospolitej
Polskiej, stac na straży prawa i strzec praworzadnosci, obowiazki mojego urzedu wypełniac sumiennie,
dochowac tajemnicy panstwowej i służbowej, a w postepowaniu kierowac sie zasadami godnosci i
uczciwosci"; składajacy slubowanie może dodac na koncu zwrot: "Tak mi dopomóż  Bóg".
Prokurator powołany na kolejne stanowisko prokuratorskie slubowania nie składa.
Art. 46. Czas pracy prokuratora jest okreslony wymiarem jego zadan.
Art. 46a. 1. Prokurator otrzymuje legitymacje służbowa, wymieniajaca zajmowane przez niego
stanowisko służbowe.
2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do prokuratora w stanie spoczynku.
3. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze zarzadzenia, wzór legitymacji służbowej prokuratora.
Art. 47. 1. Żadania, przedstawienia i zażalenia w sprawach zwiazanych ze swoim stanowiskiem
prokurator może wnosic tylko w drodze służbowej. W takich sprawach prokurator nie może zwracac sie do
instytucji i osób postronnych ani podawac tych spraw do wiadomosci publicznej.
2. W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy prokuratorowi przysługuje droga sadowa.
3. Prokurator powinien niezwłocznie zawiadomic przełożonego o toczacym sie postepowaniu
sadowym, w którym wystepuje w charakterze strony lub uczestnika postepowania.
Art. 48. 1. Prokurator jest obowiazany zachowac w tajemnicy okolicznosci sprawy, o których w
postepowaniu przygotowawczym, a także poza jawna rozprawa sadowa, powział wiadomosc ze wzgledu
na swoje stanowisko prokuratora.
2. Obowiazek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku służbowego.
3. Obowiazek zachowania tajemnicy ustaje, gdy prokurator składa zeznania jako swiadek w
postepowaniu przygotowawczym lub przed sadem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru
Panstwa albo takiemu ważnemu interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z celami wymiaru
sprawiedliwosci. W takich wypadkach od obowiazku zachowania tajemnicy może zwolnic prokuratora
Prokurator Generalny.
Art. 49. 1. Prokurator nie może podejmowac dodatkowego zatrudnienia, z wyjatkiem zatrudnienia na
stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łacznym wymiarze
nieprzekraczajacym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach,
jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obowiazków prokuratora.
2. Prokuratorowi nie wolno także podejmowac innego zajecia ani sposobu zarobkowania, które by
przeszkadzało w pełnieniu obowiazków prokuratora, mogło osłabiac zaufanie do jego bezstronnosci lub
przyniesc ujme godnosci urzedu prokuratora.
3. Prokurator nie może:
1) byc członkiem zarzadu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego;
2) byc członkiem zarzadu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni;
3) byc członkiem zarzadu fundacji prowadzacej działalnosc gospodarcza;
4) posiadac w spółce prawa handlowego wiecej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiajace wiecej niż 10
% kapitału zakładowego;
5) prowadzic działalnosci gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także
zarzadzac taka działalnoscia lub byc przedstawicielem badz pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalnosci.
4. O zamiarze podjecia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, a także o podjeciu
innego zajecia lub sposobu zarobkowania, prokurator prokuratury apelacyjnej oraz prokurator prokuratury
okregowej zawiadamia własciwego prokuratora apelacyjnego albo okregowego, a prokuratorzy
Prokuratury Krajowej, prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okregowi - Prokuratora Generalnego.
Prokurator prokuratury rejonowej kieruje zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do
własciwego prokuratora okregowego.
5. Własciwy prokurator apelacyjny albo okregowy w stosunku do podległego mu prokuratora, a
Prokurator Generalny w stosunku do prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratora apelacyjnego i
prokuratora okregowego wydaje decyzje o sprzeciwie wobec zamiaru podjecia zatrudnienia na stanowisku
dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole wyższej, jeżeli uzna, że bedzie ono
przeszkadzało w pełnieniu obowiazków prokuratora, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego
zajecia, które przeszkadza w pełnieniu obowiazków prokuratora albo przynosi ujme godnosci jego urzedu
lub osłabia zaufanie do jego bezstronnosci.
6. Prokuratorzy Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu kieruja zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 zdanie pierwsze:
1) prokuratorzy oddziałowych komisji scigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanych dalej
"oddziałowymi komisjami" - do Dyrektora Głównej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, zwanej dalej "Główna Komisja";
1a) prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych - do Dyrektora Biura Lustracyjnego;
2) Dyrektor Głównej Komisji, prokuratorzy Głównej Komisji i naczelnicy oddziałowych komisji - do
Prokuratora Generalnego;
3) Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy Biura Lustracyjnego i naczelnicy oddziałowych biur
lustracyjnych - do Prokuratora Generalnego.
7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, służa:
1) Dyrektorowi Głównej Komisji - wobec prokuratorów oddziałowych komisji;
1a) Dyrektorowi Biura Lustracyjnego - wobec prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych;
2) Prokuratorowi Generalnemu - wobec Dyrektora Głównej Komisji, Dyrektora Biura Lustracyjnego,
prokuratorów Głównej Komisji, prokuratorów Biura Lustracyjnego, naczelników oddziałowych komisji i
naczelników oddziałowych biur lustracyjnych.
8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury kieruje do Naczelnego Prokuratora Wojskowego, a Naczelny Prokurator Wojskowy do
Prokuratora Generalnego. Uprawnienia przewidziane w ust. 5, w stosunku do prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury, przysługuja Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu, a w
stosunku do Naczelnego Prokuratora Wojskowego - Prokuratorowi Generalnemu.
Art. 49a. 1. Prokuratorzy sa obowiazani do złożenia oswiadczenia o swoim stanie majatkowym.
Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku odrebnego oraz objetego małżenska wspólnoscia
majatkowa. Oswiadczenie to powinno zawierac w szczególnosci informacje o posiadanych zasobach
pienieżnych, nieruchomosciach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym
przez te osobe albo jej małonka od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, gminy lub
zwiazku miedzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.
1a. Oswiadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa sie w dwóch egzemplarzach.
2. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, prokuratorzy składaja odpowiednio własciwemu
prokuratorowi apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okregowemu, naczelnikowi oddziałowej komisji
lub naczelnikowi oddziałowego biura lustracyjnego, który dokonuje analizy danych zawartych w
oswiadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Głównej Komisji, Dyrektor Biura
Lustracyjnego, prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej,
prokuratorzy Głównej Komisji, prokuratorzy Biura Lustracyjnego, prokuratorzy apelacyjni, wojskowi
prokuratorzy okregowi oraz naczelnicy oddziałowych komisji i naczelnicy oddziałowych biur lustracyjnych
oswiadczenie, o którym mowa w ust. 1, składaja Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje analizy
danych zawartych w oswiadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
4. Oswiadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa sie przed objeciem stanowiska, a nastepnie co
roku do dnia 31 marca, według stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia
stanowiska prokuratora.
5. Informacje zawarte w oswiadczeniu o stanie majatkowym stanowia tajemnice służbowa, chyba że
prokurator, który złożył oswiadczenie, wyraził pisemna zgode na ich ujawnienie. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 2 lub 3, do odebrania oswiadczenia może
je ujawnic pomimo braku zgody składajacego oswiadczenie. Oswiadczenie przechowuje sie przez 6 lat.
6. Jeden egzemplarz oswiadczenia o stanie majatkowym podmiot uprawniony do odebrania
oswiadczenia zgodnie z ust. 2 lub 3 przekazuje do urzedu skarbowego własciwego ze wzgledu na miejsce
zamieszkania prokuratora. Własciwy urzad skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w
oswiadczeniu, w tym również do porównania jego tresci z trescia uprzednio złożonych oswiadczen oraz
rocznych zeznan podatkowych (PIT). Jeżeli wynik analizy budzi uzasadnione watpliwosci co do legalnosci
pochodzenia majatku ujawnionego w oswiadczeniu, urzad skarbowy kieruje sprawe do własciwego
postepowania, prowadzonego na podstawie odrebnych przepisów.
Art. 49b. Do złożenia oswiadczenia, o którym mowa w art. 49a ust. 1, stosuje sie odpowiednio
formularz, okreslony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalnosci gospodarczej przez osoby pełniace funkcje publiczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 216, poz. 1584), dotyczacymi oswiadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tejże ustawy.
Art. 49c. Przepisy art. 49 stosuje sie odpowiednio do prokuratorów w stanie spoczynku.
Art. 50.1. Prokurator Generalny może delegowac prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwosci lub innej
jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwosci albo przez niego nadzorowanej, zgodnie z
kwalifikacjami prokuratora. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może
również delegowac prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury. Delegowanie na okres dłuższy niż szesc miesiecy w ciagu roku może nastapic
tylko za zgoda prokuratora.
1a. W uzasadnionych wypadkach, z uwagi na potrzeby kadrowe powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury, Prokurator Generalny może delegowac prokuratora, bez jego zgody, na
okres dwunastu miesiecy w ciagu roku do prokuratury majacej siedzibe w miejscowosci, w której
zamieszkuje delegowany, lub do prokuratury w miejscowosci, w której znajduje sie prokuratura bedaca
miejscem zatrudnienia delegowanego.
1b. Do Ministerstwa Sprawiedliwosci albo Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury może byc
delegowany jedynie prokurator wyróżniajacy sie wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz wykazujacy
znajomosc problematyki w zakresie powierzanych mu obowiazków.
2. Delegowanie na okres do dwóch miesiecy w ciagu roku może zarzadzic również prokurator
apelacyjny i okregowy.
2a. Prokurator Generalny może delegowac prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, za jego zgoda, do pełnienia obowiazków lub pełnienia okreslonej funkcji poza
granicami panstwa w ramach działan podejmowanych przez organizacje miedzynarodowe lub
ponadnarodowe oraz zespoły miedzynarodowe, działajace na podstawie umów miedzynarodowych, w tym
umów konstytuujacych organizacje miedzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolita Polska,
zgodnie z kwalifikacjami prokuratora, na czas okreslony, nie dłuższy niż cztery lata, z możliwoscia
ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczajacy czterech lat.
2b. Do okresu delegowania, o którym mowa w ust. 1, 1a i 2, nie wlicza sie okresu, w którym
prokurator delegowany nie pełnił obowiazków służbowych z powodu choroby.
3. Prokurator delegowany na podstawie ust. 1 - na czas nieokreslony lub na podstawie ust. 2a - na
okres dłuższy niż rok może byc odwołany z delegacji wzglednie z niej ustapic za trzymiesiecznym
uprzedzeniem. Prokurator delegowany na podstawie ust. 2a - na okres nie dłuższy niż rok może ustapic z
delegacji za miesiecznym uprzedzeniem.
3a. Prokurator Generalny może delegowac prokuratora, za jego zgoda, do wykonywania czynnosci
w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury lub prowadzenia zajec szkoleniowych
w tej szkole.
3b. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora delegowanego na podstawie ust. 2a z delegacji przed
wyznaczonym terminem w przypadku:
1) gdy stan jego zdrowia uniemożliwia dalsze pełnienie obowiazków lub funkcji;
2) wniosku uprawnionego organu organizacji lub zespołu, o których mowa w ust. 2a;
3) gdy dalsza delegacja staje sie bezprzedmiotowa;
4) zaistnienia innej, niż okreslone w pkt 1-3, ważnej przyczyny, jeżeli dalsza delegacja prokuratora nie
gwarantuje należytego wykonywania przez niego powierzonych obowiazków lub funkcji.
4. Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyjatkiem Prokuratury
Krajowej, po szesciu miesiacach delegowania uzyskuje na pozostały okres delegacji prawo do
wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla prokuratora tej jednostki.
4a. Po trzech miesiacach delegowania do Biura do Spraw Przestepczosci Zorganizowanej
Prokuratury Krajowej do czynnosci prokuratorskich, na pozostały okres delegacji prokuratorowi
prokuratury apelacyjnej przysługuje wynagrodzenie w stawce podstawowej takie jak prokuratorowi
Prokuratury Krajowej, a prokuratorowi prokuratury okregowej i rejonowej takie jak prokuratorowi
prokuratury apelacyjnej, chyba że dotychczasowe wynagrodzenie jest wyższe od przysługujacego w
Prokuraturze Krajowej.
4b. W razie delegowania prokuratora, za jego zgoda, na czas nieokreslony do prokuratury
równorzednej, majacej siedzibe poza miejscem zamieszkania delegowanego oraz jego miejscem
zatrudnienia, prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny wizytatora prokuratury okregowej.
5. Jeżeli delegowanie nastepuje do innej miejscowosci, niż miejscowosc bedaca siedziba jednostki
organizacyjnej prokuratury, w której prokurator pełni służbe, niebedacej miejscem jego stałego
zamieszkania, prokuratorowi delegowanemu w okresie delegowania, jako pracownikowi w podróży
służbowej, przysługuja nastepujace należnosci, rekompensujace niedogodnosci wynikajace z
delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby:
1) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadajacych godnosci urzedu albo zwrot
kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z nastepujacych form:
a) zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokosci okreslonej w fakturze,
b) miesiecznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 78 % podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora, o której mowa w art. 61a;
2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca delegowania, zwrot
kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca stałego zamieszkania oraz zwrot
kosztów przejazdów odbywanych nie czesciej niż raz w tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z
powrotem - w wysokosci nie wiekszej niż równowartosc ceny przejazdu srodkami komunikacji
kolejowej, z uwzglednieniem przysługujacej prokuratorowi delegowanemu ulgi na dany srodek
transportu, bez wzgledu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje;
3) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów srodkami komunikacji miejscowej, o którym mowa w
przepisach w sprawie wysokosci oraz warunków ustalania należnosci przysługujacych pracownikowi
zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju;
4) diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunków ustalania należnosci
przysługujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
5) zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiacych własnosc pracownika, do
celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i
motorowerów niebedacych własnoscia pracodawcy;
6) zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowosci delegowania, o których mowa w ust. 5b.
5a. Swiadczenia i należnosci, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie przysługuja w wypadkach, gdy
odległosc od miejscowosci w której prokurator delegowany ma miejsce stałego zamieszkania do
miejscowosci delegowania nie przekracza 60 km, chyba że organ powołany do kierowania jednostka do
której delegowanie nastepuje, na wniosek prokuratora delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny
dojazd prokuratora delegowanego do miejscowosci delegowania.
5b. Prokurator delegowany, o którym mowa w ust. 5a, któremu nie przysługuja swiadczenia i
należnosci, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów do
miejscowosci delegowania w wysokosci nie wyższej niż równowartosc ceny przejazdu liniami Polskich
Kolei Panstwowych, lub innym srodkiem komunikacji publicznej, z uwzglednieniem przysługujacej
prokuratorowi delegowanemu ulgi na dany srodek transportu, bez wzgledu na to, z jakiego tytułu ulga ta
przysługuje.
6. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwosci moga byc powierzone obowiazki
na stanowiskach urzedniczych, z wyłaczeniem stanowiska dyrektora generalnego urzedu.
6a. Obowiazki, o których mowa w ust. 6, moga byc powierzone prokuratorowi delegowanemu do
pełnienia czynnosci w Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury.
6b. Prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwosci ma prawo do wynagrodzenia
zasadniczego przysługujacego mu na zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za
długoletnia prace. W okresie delegowania prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny okreslony w
rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2, z tym że prokurator delegowany do Biura do Spraw
Przestepczosci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej dodatek ten otrzymuje tylko w razie powołania do
pełnienia funkcji dyrektora biura i jego zastepcy oraz naczelnika wydziału i jego zastepcy.
7. Prokurator delegowany do pełnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci
lub Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury, a także do prowadzenia zajec szkoleniowych w Krajowej
Szkole Sadownictwa i Prokuratury ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przysługujacego na
zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za długoletnia prace. W okresie delegowania
prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny okreslony w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.
8. W okresie delegowania, ze wzgledu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadan,
prokuratorowi może byc przyznany przez Ministra Sprawiedliwosci dodatek specjalny w kwocie
nieprzekraczajacej 40 % łacznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje
sie na czas okreslony, a w indywidualnych wypadkach - także na czas nieokreslony. Dodatek specjalny
nie przysługuje prokuratorowi prokuratury apelacyjnej delegowanemu do Biura do Spraw Przestepczosci
Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Łaczna kwota wynagrodzenia zasadniczego i dodatku specjalnego
prokuratora prokuratury okregowej i prokuratora prokuratury rejonowej delegowanego do Biura do Spraw
Przestepczosci Zorganizowanej nie może przekraczac wynagrodzenia zasadniczego prokuratora
prokuratury apelacyjnej delegowanego do tego Biura.
9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dodatek, o którym mowa w ust. 8, może przekraczac
wysokosc okreslona w tym że ustepie.
10. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i szczegółowe warunki
delegowania prokuratorów do pełnienia obowiazków w Ministerstwie Sprawiedliwosci, a także pełnienia
czynnosci administracyjnych lub prowadzenia zajec szkoleniowych w Krajowej Szkole Sadownictwa i
Prokuratury oraz tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu
kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalna wysokosc zwrotu kosztów faktycznie
poniesionych oraz wysokosc miesiecznego ryczałtu, przy uwzglednieniu możliwosci zróżnicowania jego
wysokosci w zależnosci od miejscowosci delegowania, a także tryb, szczegółowe warunki i zakres innych
swiadczen, majac na wzgledzie zakres swiadczen przysługujacych pracownikom odbywajacym podróże
służbowe oraz czasowo przenoszonym.
Art. 50a. 1. Prokurator delegowany na podstawie art. 50 ust. 2a ma prawo do wynagrodzenia
zasadniczego albo uposażenia prokuratora okreslonego zgodnie z art. 116 ust. 4-6, przysługujacego na
zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za długoletnia prace, a także do swiadczen
odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli zdarzenie powodujace
powstanie prawa do tych swiadczen zaistniało w czasie pełnienia obowiazków lub funkcji poza granicami
panstwa. W okresie delegowania prokurator delegowany do pełnienia funkcji otrzymuje dodatek funkcyjny
okreslony w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.
2. Prokuratorowi delegowanemu w czasie pełnienia obowiazków lub funkcji poza granicami panstwa
przysługuja, wypłacane w walucie polskiej lub obcej:
1) dodatek zagraniczny na pokrycie zwiekszonych kosztów zwiazanych z pełnieniem obowiazków lub
funkcji poza granicami panstwa, ustalany odpowiednio do warunków i zakresu ich pełnienia;
2) w przypadku powierzenia pełnienia obowiazków lub funkcji pociagajacych za soba zmiane miejsca
pobytu trwajaca co najmniej rok:
a) jednorazowy dodatek adaptacyjny,
b) pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej prokuratora delegowanego i każdego przenoszacego
sie z nim członka rodziny, w tym przewozu ich mienia, niezależnie od terminów ich faktycznego
przesiedlenia,
c) pokrycie, raz na dwa lata, kosztów przejazdu prokuratora delegowanego oraz członków jego
rodziny przebywajacych z nim na stałe poza granicami panstwa, z miejsca delegacji do miejsca
stałego zamieszkania na urlop wypoczynkowy i z powrotem;
3) zwrot kosztów podróży w zwiazku z rozpoczeciem i zakonczeniem pełnienia obowiazków lub funkcji
poza granicami panstwa, podróży służbowej na terytorium obcego panstwa poza miejscem
delegowania, przejazdu z miejsca delegowania do kraju i z powrotem w uzasadnionych przypadkach
służbowych lub losowych;
4) zwrot kosztów leczenia, gdy delegacja nastepuje do panstwa niebedacego członkiem Unii
Europejskiej;
5) pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delegacji do wysokosci udokumentowanych wydatków,
nieprzekraczajacych wysokosci ustalonego limitu.
3. Sume należnosci, o których mowa w ust. 2, zmniejsza sie o kwote srodków pienieżnych
otrzymanych przez prokuratora delegowanego od strony zagranicznej na pokrycie kosztów zwiazanych z
wykonywaniem przez niego obowiazków lub funkcji poza granicami panstwa. Należnosci te nie
przysługuja, jeżeli prokurator delegowany nie ponosi kosztów, na pokrycie których sa one przeznaczone.
4. Wydatki zwiazane z delegacja prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
poza granice panstwa sa pokrywane z budżetu panstwa ze srodków pozostajacych w dyspozycji Ministra
Sprawiedliwosci, a w przypadku prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury - z
wyodrebnionych srodków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
5. Wydatki, o których mowa w ust. 4, moga byc również pokrywane w całosci lub w czesci ze
srodków przeznaczonych na ten cel przez organizacje miedzynarodowa, którymi dysponowanie
powierzono odpowiednio Ministrowi Sprawiedliwosci lub Ministrowi Obrony Narodowej.
6. Do wydatków, o których mowa w ust. 4, nie zalicza sie wynagrodzenia zasadniczego albo
uposażenia prokuratora oraz dodatku za długoletnia prace przysługujacych na zajmowanym stanowisku
prokuratorskim, do których prokurator zachowuje prawo w czasie delegacji do pełnienia obowiazków lub
funkcji poza granicami panstwa.
7. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okresli, w drodze
rozporzadzenia, tryb, wysokosc i szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty należnosci, o których
mowa w ust. 2, limity, do wysokosci których podlegaja zwrotowi koszty zamieszkania, oraz walute, w
której należnosci takie sa wypłacane, uwzgledniajac zakres ich przyznawania zależnie od miejsca
pełnienia obowiazków i powierzonej prokuratorowi funkcji, a także potrzebe zapewnienia warunków do
prawidłowego ich wykonywania oraz koniecznosc pokrycia zwiekszonych kosztów zwiazanych z
wykonywaniem tych obowiazków lub funkcji poza granicami panstwa i z sytuacjami szczególnymi, w tym
zdarzeniami losowymi.
Art. 50b. W wypadkach, o których mowa w art. 50 ust. 1-1b oraz 3a, prokuratorowi delegowanemu
do wykonania czynnosci służbowych w innej miejscowosci niż miejscowosc bedaca siedziba jednostki
organizacyjnej prokuratury, w której prokurator pełni służbe lub miejscowosc delegowania, przysługuja
należnosci okreslone w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunków ustalania należnosci
przysługujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Art. 51. 1. W okresie nieobecnosci w pracy z powodu choroby, prokurator otrzymuje wynagrodzenie,
nie dłużej jednak niż przez okres roku.
2. W razie niemożnosci wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniajacych do uzyskania
swiadczen okreslonych w przepisach o swiadczeniach pienienych z ubezpieczenia społecznego,
prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokosci swiadczen pienieżnych z ubezpieczenia
społecznego, przez okres przewidziany w tych przepisach.
3. Za inna usprawiedliwiona nieobecnosc w pracy prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie.
4. W przypadkach, w których pracownikom podlegajacym ubezpieczeniu społecznemu przysługuja
zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, prokuratorowi przysługuje swiadczenie pienieżne w
wysokosci zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
Art. 51a. 1. Do prokuratorów stosuje sie odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 94a i art.
94b ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1.
2. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje lub odmawia przyznania oraz ustala jego wysokosc, w
drodze decyzji, a także swiadczenie to wypłaca:
1) własciwy prokurator okregowy - z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora
prokuratury rejonowej i okregowej;
2) własciwy prokurator apelacyjny - z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora
prokuratury apelacyjnej oraz prokuratora okregowego;
3) Dyrektor Głównej Komisji - z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora Instytutu
Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
3a) Dyrektor Biura Lustracyjnego - z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora Biura
Lustracyjnego i prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego;
4) Prokurator Generalny - z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora
apelacyjnego, prokuratora Prokuratury Krajowej, Prokuratora Krajowego, Dyrektora Głównej Komisji,
Dyrektora Biura Lustracyjnego, prokuratora delegowanego do wykonywania czynnosci w
Ministerstwie Sprawiedliwosci oraz Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w sytuacji gdy wymieniony
nie jest uprawniony do odpowiednich swiadczen odszkodowawczych z tytułu pełnienia czynnej służby
wojskowej;
5) Naczelny Prokurator Wojskowy - z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora
wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebedacego oficerem.
Art. 51b. 1. Prokurator przełożony oraz na jego wniosek Zakład Ubezpieczen Społecznych sa
uprawnieni do kontrolowania prawidłowosci wykorzystywania przez prokuratora zwolnienia lekarskiego od
pracy z powodu choroby zgodnie z jego celem.
2. Na wniosek prokuratora przełożonego Zakład Ubezpieczen Społecznych jest uprawniony do
kontrolowania prawidłowosci i zasadnosci udzielenia prokuratorom zwolnienia lekarskiego od pracy z
powodu choroby.
3. Prokurator wykonujacy w okresie orzeczonej niezdolnosci do pracy prace zarobkowa, w tym w
sposób okreslony w art. 49 ust. 1 i 2 lub wykorzystujacy zwolnienie lekarskie od pracy z powodu choroby
niezgodnie z jego celem traci prawo do wynagrodzenia za cały okres tego zwolnienia.
4. Prokurator traci prawo do wynagrodzenia w razie odmowy poddania sie badaniom kontrolnym lub
w razie niedostarczenia dokumentacji medycznej lekarzowi orzecznikowi Zakładu Ubezpieczen
Społecznych od dnia nastepujacego po upływie wyznaczonego terminu badania lub po upływie
wyznaczonego terminu dostarczenia dokumentacji medycznej. Utrate wynagrodzenia stwierdza prokurator
przełożony.
5. Koszty postepowan kontrolnych pokrywa Skarb Panstwa ze srodków pozostajacych w dyspozycji
Ministra Sprawiedliwosci.
6. W zakresie dotyczacym kontrolowania prawidłowosci wykorzystania zwolnienia lekarskiego,
kontrolowania prawidłowosci zwolnienia lekarskiego, zasad utraty prawa do wynagrodzenia, o których
mowa w ust. 1, 2 i 4 stosuje sie odpowiednio przepisy o swiadczeniach pienieżnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzynstwa.
Art. 52. 1. Prokuratorowi przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze:
1) szesciu dni roboczych - po dziesieciu latach pracy;
2) dwunastu dni roboczych - po pietnastu latach pracy.
2. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza sie wszystkie okresy
zatrudnienia w prokuraturze lub sadzie na stanowiskach: prokuratorów i sedziów, asesorów prokuratury, w
Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa na stanowisku: prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa, a także okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego
lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach władzy publicznej, z którym zwiazana była
praktyka prawnicza, oraz inne okresy zatrudnienia, jeżeli z tego tytułu przysługiwał zwiekszony wymiar
urlopu.
3. Prokuratorowi przysługuje gratyfikacja jubileuszowa w wysokosci:
1) po dwudziestu latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesiecznego;
2) po dwudziestu pieciu latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesiecznego;
3) po trzydziestu latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesiecznego;
4) po trzydziestu pieciu latach pracy - 250 % wynagrodzenia miesiecznego;
5) po czterdziestu latach pracy - 350 % wynagrodzenia miesiecznego;
6) po czterdziestu pieciu latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesiecznego.
4. Do okresu pracy uprawniajacego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza sie wszystkie poprzednie
zakonczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrebnych przepisów podlegaja one
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależa uprawnienia pracownicze.
5. Do obliczania i wypłacania gratyfikacji jubileuszowej stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace
nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urzedów panstwowych.
Art. 53. 1. Prokuratorowi można udzielic płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.
2. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczac szesciu miesiecy i nie może byc udzielony,
jeżeli prokurator nie wykonywał czynnosci przez okres roku z powodu choroby.
3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Prokurator Generalny, a prokuratorowi wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury - Naczelny Prokurator Wojskowy.
Art. 54. 1. Prokurator nie może byc pociagniety do odpowiedzialnosci karnej bez zezwolenia sadu
dyscyplinarnego ani zatrzymany bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na
goracym uczynku popełnienia przestepstwa. Do wydania zezwolenia na pociagniecie prokuratora do
odpowiedzialnosci karnej wolno przedsiewziac tylko czynnosci niecierpiace zwłoki, zawiadamiajac o tym
niezwłocznie prokuratora przełożonego.
2. Do czasu rozstrzygniecia wniosku o zezwolenie na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci
karnej sad dyscyplinarny może polecic niezwłoczne zwolnienie prokuratora zatrzymanego na goracym
uczynku.
3. Wniosek o zezwolenie na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej, jeżeli nie
pochodzi od prokuratora, powinien byc sporzadzony i podpisany przez adwokata albo radce prawnego
bedacego pełnomocnikiem.
4. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej nie
odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego okreslonym w Kodeksie postepowania karnego,
przewodniczacy sadu dyscyplinarnego odmawia jego przyjecia. Na zarzadzenie o odmowie przyjecia
wniosku przysługuje zażalenie do sadu dyscyplinarnego w terminie siedmiu dni od daty jego doreczenia.
5. Uchwałe zezwalajaca na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej wydaje sie, jeżeli
zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestepstwa. Sad dyscyplinarny
rozpoznaje wniosek na posiedzeniu, w terminie czternastu dni od daty jego otrzymania, z zastrzeżeniem
ust. 6.
6. Jeżeli prokurator został zatrzymany, a składajac wniosek o zezwolenie na pociagniecie go do
odpowiedzialnosci karnej za popełnienie zbrodni lub wystepku umyslnego, zagrożonego kara pozbawienia
wolnosci, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, prokurator wnosi jednoczesnie o zezwolenie na
tymczasowe aresztowanie prokuratora, sad dyscyplinarny rozpoznaje ten wniosek w terminie 24 godzin
od chwili jego wpłyniecia. Na posiedzenie sadu dyscyplinarnego prokuratora doprowadza organ, który
dokonał jego zatrzymania.
7. Sad dyscyplinarny orzeka wyłacznie na podstawie tresci wniosku i dowodów załaczonych przez
wnioskodawce. Sad dyscyplinarny może wezwac prokuratora, którego wniosek dotyczy, do złożenia
pisemnego oswiadczenia lub do osobistego stawiennictwa celem odebrania od niego ustnego
oswiadczenia.
8. Jeżeli prokurator składajac wniosek o zezwolenie na pociagniecie prokuratora do
odpowiedzialnosci karnej wnosi jednoczesnie o zezwolenie na jego tymczasowe aresztowanie, uchwała
zezwalajaca na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej obejmuje również zezwolenie na
zatrzymanie prokuratora i zastosowanie tymczasowego aresztowania, chyba że sad dyscyplinarny
postanowi inaczej.
9. Prokurator, którego dotyczy postepowanie, ma prawo wgladu do dokumentów, które zostały
załaczone do wniosku, chyba że prokurator, kierujac wniosek do sadu dyscyplinarnego zastrzegł, że
dokumenty te lub ich czesc nie moga byc udostepnione z uwagi na dobro postepowania
przygotowawczego.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przewodniczacy sadu dyscyplinarnego odmawia
prokuratorowi wgladu do dokumentów w zakresie złożonego zastrzeżenia przez prokuratora kierujacego
wniosek.
11. Sad dyscyplinarny podejmuje uchwałe wiekszoscia głosów. Uchwała zawiera rozstrzygniecie w
przedmiocie zezwolenia na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej wraz z uzasadnieniem.
12. Uchwałe dorecza sie niezwłocznie wnioskodawcy, prokuratorowi, którego wniosek dotyczy i
rzecznikowi dyscyplinarnemu.
13. Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie.
Art. 54a. 1. W razie wszczecia postepowania w sprawie o zbrodnie lub wystepek umyslny, zagrożony
kara pozbawienia wolnosci, której górna granica wynosi co najmniej osiem lat, wniosek o zezwolenie na
zatrzymanie prokuratora sad dyscyplinarny rozpoznaje w terminie 24 godzin od chwili jego wpłyniecia do
sadu dyscyplinarnego.
2. W posiedzeniu sadu dyscyplinarnego uczestniczy wyłacznie prokurator składajacy wniosek oraz
rzecznik dyscyplinarny.
3. Uchwała zawiera rozstrzygniecie w przedmiocie zezwolenia na zatrzymanie prokuratora wraz z
uzasadnieniem.
4. Sad dyscyplinarny dorecza uchwałe w przedmiocie zezwolenia na zatrzymanie prokuratora
prokuratorowi składajacemu wniosek i rzecznikowi dyscyplinarnemu.
5. Uchwałe sadu dyscyplinarnego zezwalajaca na zatrzymanie prokuratora dorecza prokuratorowi,
przy zatrzymaniu, organ dokonujacy zatrzymania.
Art. 54b. Do postepowania przed sadem dyscyplinarnym o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie
prokuratora, wobec którego została wydana uchwała zezwalajaca na pociagniecie do odpowiedzialnosci
karnej, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 54 ust. 6 i art. 54a.
Art. 54c. 1. W terminie 7 dni od doreczenia uchwały odmawiajacej zezwolenia na zatrzymanie
prokuratora, zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania albo pociagniecie prokuratora do
odpowiedzialnosci karnej, wnioskodawcy oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje zażalenie do
Odwoławczego Sadu Dyscyplinarnego. W tym samym terminie prokuratorowi przysługuje zażalenie na
uchwałe zezwalajaca na zatrzymanie, zastosowanie tymczasowego aresztowania albo pociagniecie go do
odpowiedzialnosci karnej. W sprawach, o których mowa w art. 54 ust. 6 i 54a ust. 1, wniesienie zażalenia
nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej uchwały. Poza tym do postepowania przed sadem dyscyplinarnym
w sprawach o zezwolenie na zatrzymanie prokuratora, zastosowanie wobec niego tymczasowego
aresztowania albo pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej stosuje sie przepisy o
postepowaniu dyscyplinarnym.
2. Przewodniczacy Odwoławczego Sadu Dyscyplinarnego przesyła odpisy odwołan pozostałym
podmiotom uczestniczacym w postepowaniu, którym przysługuje prawo do pisemnego ustosunkowania
sie do odwołania w terminie 7 dni od daty ich doreczenia.
3. Odwoławczy Sad Dyscyplinarny orzeka na posiedzeniu bez udziału wnioskodawcy, prokuratora,
którego wniosek dotyczy oraz rzecznika dyscyplinarnego, o ile przewodniczacy składu nie zarzadzi
inaczej.
Art. 55. Postepowanie przygotowawcze przeciwko prokuratorowi wszczyna i prowadzi wyłacznie
prokurator.
Art. 56. 1. Prokurator powinien mieszkac w miejscowosci bedacej siedziba jednostki organizacyjnej
prokuratury, w której pełni służbe.
2. Przełożony prokurator, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazic zgode na zamieszkanie
prokuratora w innej miejscowosci.
3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, prokuratorowi przysługuje zwrot kosztów
przejazdu z miejsca zamieszkania do jednostki organizacyjnej prokuratury, ustalonych na zasadach
obowiazujacych przy ustalaniu wysokosci należnosci przysługujacych pracownikom z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju. Zwrot kosztów jednak nie przysługuje, jeżeli zmiana miejsca służbowego
nastapiła w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 67 ust. 1 pkt 4.
Art. 57. (uchylony).
Art. 58.1. Prokuratorowi, a także prokuratorowi w stanie spoczynku, może byc przyznana, jako
pożyczka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych.
2. Srodki na pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, nie moga byc niższe niż 5 % rocznego
funduszu płac przeznaczonego dla prokuratorów.
3. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem własciwym do spraw finansów publicznych,
okresli, w drodze rozporzadzenia, sposób planowania i wykorzystywania srodków na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunki przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, z
uwzglednieniem zaangażowania srodków własnych prokuratora, udziału kolegiów prokuratur w
przyznawaniu pomocy oraz zasady racjonalnosci gospodarowania srodkami, przy przyjeciu zasady, że w
razie wygasniecia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16, pożyczka
podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokosci obowiazujacej przy powszechnie dostepnych
kredytach bankowych.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje sie do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, niebedacych oficerami.
Art. 59. 1. Prokuratorom, którzy wykazuja w pracy inicjatywe, wzorowo i sumiennie wypełniaja
obowiazki oraz szczególnie przyczyniaja sie do wykonywania zadan służbowych, moga byc przyznawane
nagrody i wyróżnienia.
2. Rodzaje wyróżnien i nagród oraz tryb ich przyznawania ustala Prokurator Generalny; nagroda
może byc również awans w terminie wczesniejszym niż przewiduja to przepisy o wynagrodzeniu lub
powołaniu na wyższe stanowisko służbowe albo przepisy szczególne.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje sie do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, niebedacych oficerami.
Art. 60. (uchylony).
Art. 61. (uchylony).
Art. 61a. 1. Podstawe ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w danym roku stanowi
przecietne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego na podstawie
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pózn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli przecietne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niższe od przecietnego
wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzajacego - przyjmuje sie podstawe ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w dotychczasowej wysokosci.
Art. 62. 1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów, zajmujacych równorzedne stanowiska
prokuratorskie, jest równe; wysokosc wynagrodzenia prokuratorów zajmujacych równorzedne stanowiska
prokuratorskie różnicuje staż pracy lub pełnione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest
równe wynagrodzeniu zasadniczemu sedziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sadów
powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu
zasadniczemu sedziów Sadu Najwyższego.
1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora okresla sie w stawkach, których wysokosc ustala sie z
zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w art. 61a.
1b. (uchylony).
1ba. Prokuratorowi obejmujacemu stanowisko w prokuraturze rejonowej przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze w stawce pierwszej. Prokuratorowi obejmujacemu stanowisko w prokuraturze okregowej
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już
wynagrodzenie w stawce czwartej albo piatej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce,
odpowiednio, piatej albo szóstej. Prokuratorowi obejmujacemu stanowisko w prokuraturze apelacyjnej
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już
wynagrodzenie w stawce siódmej albo ósmej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce,
odpowiednio, ósmej albo dziewiatej.
1c.-1e. (uchylony).
1ea. Jeżeli przed objeciem stanowiska prokuratorskiego prokurator zajmował inne, odpowiednio
równorzedne, stanowisko prokuratorskie lub sedziowskie, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu
wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki, w której przysługiwało mu na stanowisku
zajmowanym poprzednio.
1eb. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora okresla sie w stawce bezposrednio wyższej po upływie
kolejnych pieciu lat pracy na danym stanowisku prokuratorskim.
1ec. Do okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej dolicza sie okres
powierzenia pełnienia czynnosci prokuratorskich na stanowisku asesora prokuratorskiego.
1ed. Prokuratorowi, któremu z chwila objecia stanowiska w prokuraturze okregowej przysługiwało
wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej albo piatej, a także prokuratorowi, któremu z chwila objecia
stanowiska w prokuraturze apelacyjnej przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej albo
ósmej, do okresu pracy niezbednego do uzyskania wynagrodzenia w stawce bezposrednio wyższej
zalicza sie okres pracy na stanowisku bezposrednio niższym, w którym prokuratorowi przysługiwało
wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo czwartej, szóstej albo siódmej.
1ee. Okres pracy, o którym mowa w ust. 1eb, ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania
prokuratora w tym czasie kara dyscyplinarna lub dwukrotnego wytkniecia uchybienia, o którym mowa w
art. 8 ust. 7.
1f. W zwiazku z pełniona funkcja prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny.
1g. Prokuratorowi przysługuje dodatek za długoletnia prace wynoszacy, poczawszy od szóstego roku
pracy, 5 % aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia zasadniczego i wzrastajacy po
każdym kolejnym roku pracy o 1 % tego wynagrodzenia, aż do osiagniecia 20 % wynagrodzenia
zasadniczego. Po 20 latach pracy dodatek wypłacany jest, bez wzgledu na staż pracy powyżej tego
okresu, w wysokosci 20 % aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia zasadniczego.
1h. Od wynagrodzenia prokuratorów nie odprowadza sie składek na ubezpieczenie społeczne.
1i. W razie wygasniecia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16, od
wypłaconego prokuratorowi w okresie służby wynagrodzenia, od którego nie odprowadzono składki na
ubezpieczenie społeczne, przekazuje sie do Zakładu Ubezpieczen Społecznych składke przewidziana za
ten okres w przepisach o ubezpieczeniu społecznym.
1j. Składka na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w ust. 1i, podlega waloryzacji:
1) za okres do 31 grudnia 1998 r. - wskaznikiem wzrostu płac wynikajacym ze wzrostu prognozowanego
przecietnego wynagrodzenia, okreslanego corocznie w ustawie budżetowej, które stanowiło
podstawe do ustalania srodków i limitów na wynagrodzenia sedziów;
2) za okres od 1 stycznia 1999 r. - wskaznikiem waloryzacji składek okreslonym na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych.
1k. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie ust. 1j pkt 2, stosuje sie
odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen społecznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z pózn. zm2)).
1l. Przepisów ust. 1a, 1ba oraz ust. 1ea-1ee nie stosuje sie do prokuratorów Prokuratury Krajowej.
2. Rada Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia:
1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach prokuratorskich oraz
mnożniki, służace do ustalenia wysokosci wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w
poszczególnych stawkach, majac na wzgledzie zasady okreslone w art. 62 ust. 1,
2) wysokosc dodatków funkcyjnych przysługujacych prokuratorom, oraz sposób ich ustalania, biorac
pod uwage rodzaj funkcji, wielkosc jednostki organizacyjnej oraz zakres obowiazków.
3. Przepisy ust. 1-2 stosuje sie do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
niebedacych oficerami.
Art. 62a. 1. Do prokuratorów stosuje sie odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2-5, przepisy art. 69-71,
art. 73 i 74, art. 76, art. 85 § 4, art. 99-102 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sadów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pózn. zm3)). Przewidziane w tej ustawie uprawnienia
Krajowej Rady Sadownictwa i Ministra Sprawiedliwosci przysługuja w stosunku do prokuratorów
Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia kolegiów i prezesów własciwych sadów - własciwym
prokuratorom przełożonym.
2. Prokurator może dalej zajmowac stanowisko jeżeli Prokurator Generalny na wniosek prokuratora,
po przedstawieniu zaswiadczenia stwierdzajacego, że jest zdolny, ze wzgledu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiazków prokuratora, oraz po zasiegnieciu opinii własciwego prokuratora przełożonego,
wyrazi prokuratorowi zgode na dalsze zajmowanie stanowiska.
3. Wniosek i zaswiadczenie, o których mowa w ust. 2, składa sie Prokuratorowi Generalnemu
najpózniej na szesc miesiecy przed ukonczeniem 65 roku życia. W razie niezakonczenia postepowania
zwiazanego z rozpoznaniem wniosku, prokurator pozostaje w służbie do czasu zakonczenia
postepowania, w tym postepowania przed Sadem Najwyższym.
3a. Od decyzji Prokuratora Generalnego w sprawie, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie
do Sadu Najwyższego.
4. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, bedacy oficerem, przechodzi w stan
spoczynku z dniem ukonczenia szescdziesiatego roku życia, chyba że:
1) nie pózniej niż na szesc miesiecy przed ukonczeniem szescdziesiatego roku życia oswiadczy
Prokuratorowi Generalnemu wole dalszego zajmowania stanowiska po zwolnieniu z zawodowej
służby wojskowej i przedstawi zaswiadczenie stwierdzajace, że jest zdolny, ze wzgledu na stan
zdrowia, do pełnienia obowiazków prokuratora, wydane na zasadach okreslonych dla kandydata na
stanowisko prokuratorskie lub
2) został powołany na stanowisko prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury.
4a. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebedacy oficerem, przechodzi w
stan spoczynku z dniem ukonczenia szescdziesiatego piatego roku życia.
5. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty
wojskowej, wypłaca sie osobie uprawnionej wyłacznie swiadczenie wyższe albo przez nia wybrane.
6. Prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, bedacego oficerem, którego stosunek
służbowy został rozwiazany z mocy prawa z powodu osiagniecia wieku szescdziesieciu lat albo został
rozwiazany z powodu:
1) uznania orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do zawodowej służby wojskowej,
2) wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez organ wojskowy, jeżeli wojskowa jednostka
organizacyjna prokuratury, w której pełnił zawodowa służbe wojskowa, podlega rozformowaniu lub
zmniejszył sie jej stan etatowy, a brak jest możliwosci wyznaczenia go na inne stanowisko służbowe
- na jego wniosek, złożony przed upływem szesciu miesiecy od dnia rozwiazania stosunku służbowego,
Prokurator Generalny powołuje na równorzedne stanowisko lub za jego zgoda na niższe stanowisko
prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych.
7. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebedacy oficerem, w razie
rozformowania lub zmniejszenia stanu etatowego wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, w której
pełni służbe, na swój wniosek jest powoływany przez Prokuratora Generalnego na równorzedne
stanowisko lub za swoja zgoda na niższe stanowisko prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych.
Art. 62b. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z ministrem własciwym do spraw pracy okresli, w
drodze rozporzadzenia, szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażen oraz uposażen
rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku i członkom ich rodzin oraz terminy przekazania do Zakładu
Ubezpieczen Społecznych składek, o których mowa w art. 62 ust. 1i i 1j, majac na wzgledzie w
szczególnosci koniecznosc zapewnienia osobom uprawnionym ciagłosci zródeł utrzymania oraz
udogodnien w odbiorze uposażen i uposażen rodzinnych.
Art. 62c. 1. Uposażenie prokuratorów w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury i uposażenie rodzinne członków ich rodzin ustala Naczelny Prokurator Wojskowy, a wypłaca
wojskowy organ emerytalny.
2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze
rozporzadzenia, szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażen oraz uposażen rodzinnych, o
których mowa w ust. 1, majac na wzgledzie w szczególnosci koniecznosc zapewnienia osobom
uprawnionym ciagłosci zródeł utrzymania oraz udogodnien w odbiorze uposażen i uposażen rodzinnych.
Art. 62d. W razie utraty uprawnien do stanu spoczynku i uposażenia w przypadkach, o których mowa
w art. 104 § 5 ustawy powołanej w art. 62a ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepis art. 62 ust. 1i i 1j oraz
przepisy wydane na podstawie art. 62b, a w odniesieniu do prokuratorów w stanie spoczynku wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z pózn. zm.4)).
Art. 63. (wygasł).
Art. 64. Przepisów art. 45 ust. 1-3, art. 46, 47, art. 50 ust. 4 i 7-9, art. 51, 51a, 56, 58 i 59 nie stosuje
sie do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, bedacych oficerami. W razie
zbiegu prawa do urlopu, o którym mowa w art. 52, z prawem do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
okreslonego w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przysługuje jeden urlop w najwyższym
wymiarze.
Art. 65. 1. W razie powołania prokuratora do niezawodowej służby wojskowej, jego prawa i obowiazki
służbowe ulegaja zawieszeniu na czas trwania służby. Prokurator zachowuje jednak swoje stanowisko i
prawo do wynagrodzenia, a czas służby wojskowej wlicza sie do okresu stosunku służbowego na
stanowisku prokuratora.
2. Inne szczególne uprawnienia zwiazane ze stosunkiem służbowym prokuratora powołanego do
czynnej służby wojskowej i zwolnionego z tej służby normuja przepisy o powszechnym obowiazku obrony
lub przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
3. Prokurator powołany do niezawodowej służby wojskowej odbywa ja w sadownictwie wojskowym,
wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury lub wojskowych organach obsługi prawnej.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przeszkolenia wojskowego w celu mianowania na pierwszy stopien
oficerski.
Art. 65a. 1. Prokurator mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w organach
panstwowych, samorzadu terytorialnego, służby dyplomatycznej, konsularnej lub w organach organizacji
miedzynarodowych oraz ponadnarodowych działajacych na podstawie umów miedzynarodowych
ratyfikowanych przez Rzeczpospolita Polska jest obowiazany zrzec sie swojego stanowiska, chyba że
przechodzi w stan spoczynku.
2. Prokurator, który zrzekł sie stanowiska z przyczyn okreslonych w ust. 1, może powrócic na
poprzednio zajmowane stanowisko prokuratora, jeżeli przerwa w pełnieniu obowiazków prokuratora nie
przekracza 9 lat, chyba że pełnił funkcje sedziowskie lub prokuratorskie w miedzynarodowych lub
ponadnarodowych organach sadowych.
3. W wypadku przewidzianym w ust. 2, Prokurator Generalny, na wniosek prokuratora, który zrzekł
sie stanowiska, powołuje go na poprzednio zajmowane stanowisko niezależnie od liczby stanowisk
prokuratorskich w danej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, chyba że nie spełnia on
warunków wymaganych do powołania na stanowisko prokuratora.
4. W razie odmowy powołania, o którym mowa w ust. 3, zainteresowanemu służy skarga do Sadu
Najwyższego.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje sie odpowiednio do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury.
Odpowiedzialnosc dyscyplinarna
Art. 66. 1. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywista i
rażaca obraze przepisów prawa i uchybienia godnosci urzedu prokuratorskiego.
1a. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postepowanie przed objeciem stanowiska,
jeżeli uchybił godnosci piastowanego wówczas urzedu panstwowego lub okazał sie niegodnym urzedu
prokuratorskiego.
2. Za nadużycie wolnosci słowa przy wykonywaniu obowiazków służbowych, stanowiace scigana z
oskarżenia prywatnego zniewage strony, jej pełnomocnika lub obroncy, kuratora, swiadka, biegłego lub
tłumacza, prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie.
Art. 67. 1. Karami dyscyplinarnymi sa:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) usuniecie z zajmowanej funkcji;
4) przeniesienie na inne miejsce służbowe;
5) wydalenie ze służby prokuratorskiej.
2. Wymierzenie kary okreslonej w ust. 1 pkt 2-4 pociaga za soba pozbawienie możliwosci
awansowania przez okres trzech lat oraz niemożnosc udziału w tym okresie w kolegium prokuratury
okregowej, w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu prokuratorów, w Radzie Prokuratorów i
w sadzie dyscyplinarnym oraz uzyskania utraconego stanowiska.
Art. 68. 1. Po upływie trzech lat od chwili czynu nie można wszczac postepowania dyscyplinarnego,
a w razie wszczecia ulega ono umorzeniu.
2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestepstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może
nastapic wczesniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.
3. W razie wszczecia postepowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o którym mowa w ust.
1, przedawnienie nastepuje z upływem pieciu lat od chwili popełnienia czynu.
Art. 69. Przełożonym dyscyplinarnym jest w stosunku do prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury Prokurator Generalny oraz prokurator apelacyjny w stosunku do
prokuratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okregowych i prokuratur rejonowych na
obszarze działania prokuratury apelacyjnej, a także prokurator okregowy w stosunku do prokuratorów
prokuratury okregowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury
okregowej. W stosunku do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury przełożonym
dyscyplinarnym jest Naczelny Prokurator Wojskowy.
Art. 70. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekaja sady dyscyplinarne:
1) dla prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury działajace przy Prokuratorze
Generalnym:
a) w pierwszej instancji - Sad Dyscyplinarny,
b) w drugiej instancji - Odwoławczy Sad Dyscyplinarny;
2) dla prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury - Sad Dyscyplinarny w
Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.
1a. Sady dyscyplinarne sa ponadto własciwe do orzekania w sprawach, o których mowa w art. 8 ust.
7a oraz w art. 54-54b.
2. Sady dyscyplinarne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ze swego grona wybieraja przewodniczacych i
zastepców przewodniczacych sadów dyscyplinarnych. Kadencja sadów dyscyplinarnych trwa cztery lata.
3. Przewodniczacego, zastepce przewodniczacego i czternastu członków Sadu Dyscyplinarnego w
Naczelnej Prokuraturze Wojskowej powołuje, na okres czterech lat, Prokurator Generalny w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej sposród kandydatów wybranych przez prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury.
4. Członkowie sadów dyscyplinarnych sa w zakresie orzekania niezawisli i podlegaja tylko ustawom.
Art. 71. 1. Prokurator może byc zawieszony w czynnosciach, jeżeli z uwagi na charakter
przewinienia konieczne jest natychmiastowe odsuniecie go od wykonywania obowiazków.
2. Prawo zawieszenia w czynnosciach przysługuje przełożonym dyscyplinarnym. Na decyzje
przełożonego dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnosciach przysługuje zażalenie do prokuratora
bezposrednio przełożonego nad prokuratorem, który wydał decyzje, chyba że wydał ja Prokurator
Generalny.
2a. Zawieszenie prokuratora w czynnosciach, w uzasadnionych wypadkach, może byc przedłuzone
w toku postepowania, o którym mowa w art. 77 ust. 1, na wniosek prokuratora apelacyjnego przez sad
dyscyplinarny na dalsze trzy miesiace. Na postanowienie sadu o przedłużeniu okresu zawieszenia w
czynnosciach przysługuje zażalenie do sadu dyscyplinarnego drugiej instancji na zasadach ogólnych.
3. Zawieszenie w czynnosciach ustaje z mocy prawa, jeżeli w terminie szesciu miesiecy od dnia
zawieszenia nie wszczeto przeciwko prokuratorowi postepowania dyscyplinarnego, a także, z
zastrzeżeniem ust. 5 i 6, z chwila prawomocnego zakonczenia postepowania.
4. W toku postepowania dyscyplinarnego sad dyscyplinarny może w każdym czasie uchylic
zawieszenie w czynnosciach.
5. Sad dyscyplinarny drugiej instancji, wydajac orzeczenie dyscyplinarne, może orzec o utrzymaniu w
mocy zawieszenia w czynnosciach do dnia wniesienia kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, lub upływu
terminu do jej wniesienia.
6. W wypadku wniesienia kasacji zawieszenie w czynnosciach pozostaje w mocy do czasu jej
rozpoznania, chyba że Sad Najwyższy uchyli je wczesniej.
7. Przełożony dyscyplinarny może w każdym czasie uchylic zawieszenie w czynnosciach, także w
wypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6.
Art. 71a. 1. W wypadku gdy prokurator został zawieszony w czynnosciach, sad dyscyplinarny, na
wniosek przełożonego dyscyplinarnego, może obniżyc do 50 % wysokosc jego wynagrodzenia na czas
trwania tego zawieszenia.
2. Jeżeli postepowanie dyscyplinarne nie zostało wszczete w ciagu szesciu miesiecy od dnia
zawieszenia w czynnosciach albo zostało umorzone lub zakonczyło sie uniewinnieniem, prokuratorowi
wypłaca sie zatrzymane wynagrodzenie.
Art. 72. 1. Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, nieuzasadniajace wszczecia postepowania
dyscyplinarnego, przełożony prokurator wymierza podległym prokuratorom kare porzadkowa upomnienia.
2. Ukarany może, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu upomnienia, o którym mowa w ust. 1,
wniesc sprzeciw do prokuratora bezposrednio przełożonego nad prokuratorem, który te kare wymierzył.
3. W razie wniesienia sprzeciwu prokurator przełożony, o którym mowa w ust. 2, uchyla kare
porzadkowa upomnienia lub przekazuje sprawe rzecznikowi dyscyplinarnemu z żadaniem, o którym mowa
w art. 77 ust. 1.
Art. 73. 1. Sad Dyscyplinarny orzeka w składzie trzech członków, a Odwoławczy Sad Dyscyplinarny
w składzie pieciu członków.
2. Sad Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej orzeka w pierwszej instancji w składzie
trzech członków, a w drugiej instancji w składzie pieciu członków. W składzie orzekajacym w drugiej
instancji nie może brac udziału członek Sadu Dyscyplinarnego, który brał udział w wydaniu zaskarżonego
orzeczenia.
3. Skład orzekajacy wyznacza przewodniczacy albo zastepca przewodniczacego sadu
dyscyplinarnego.
Art. 74. 1. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza sposród prokuratorów Prokurator Generalny.
2. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiazany wskazaniami organu, który go wyznaczył.
Art. 75. Obwiniony moze ustanowic obronce tylko sposród prokuratorów lub adwokatów.
Art. 76. 1. Postepowanie dyscyplinarne toczy sie z wyłaczeniem jawnosci. Na rozprawie moga byc
obecni prokuratorzy i asesorzy pełniacy czynnosci prokuratorskie.
2. Orzeczenie dyscyplinarne można podac do wiadomosci publicznej po jego uprawomocnieniu sie,
na podstawie uchwały sadu dyscyplinarnego.
3. Protokolantem może byc prokurator lub asesor wyznaczony przez przewodniczacego sadu
dyscyplinarnego.
Art. 77. 1. Rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o wszczecie postepowania dyscyplinarnego na
żadanie przełożonych dyscyplinarnych, po wstepnym wyjasnieniu okolicznosci koniecznych do ustalenia
znamion przewinienia oraz złożeniu wyjasnien przez obwinionego, chyba że złożenie tych wyjasnien nie
jest możliwe.
1a. W celu ograniczenia kregu osób podejrzanych o popełnienie przewinienia zawierajacego
znamiona przestepstwa ujawnienia informacji z postepowania karnego stanowiacych tajemnice
panstwowa, rzecznik dyscyplinarny, w trakcie wstepnego wyjasniania okolicznosci, o których mowa w ust.
1, może polecic biegłemu zastosowanie wobec prokuratora majacego dostep do tych informacji, za jego
zgoda, srodków technicznych majacych na celu kontrole nieswiadomych reakcji organizmu tej osoby.
1b. W razie wyrażenia zgody przez prokuratora, do zastosowania srodków, o których mowa w ust.
1a, wymagana jest zgoda Prokuratora Generalnego.
2. W toku postepowania przed sadem dyscyplinarnym rzecznik dyscyplinarny pełni funkcje
oskarżyciela oraz wnosi i popiera srodki odwoławcze.
Art. 78. 1. Po otrzymaniu wniosku o wszczecie postepowania dyscyplinarnego przewodniczacy sadu
dyscyplinarnego wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego
oraz obronce, a w razie potrzeby wzywa swiadków i biegłych.
2. Postepowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji powinno byc zakonczone w terminie jednego
miesiaca od daty wpływu wniosku.
3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obroncy
nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
Art. 79. Jeżeli w toku rozprawy ujawni sie inne przewinienie oprócz objetego wnioskiem o wszczecie
postepowania, sad dyscyplinarny może wydac co do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgoda
rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obroncy; w razie braku zgody przełożony dyscyplinarny
może żadac złożenia odrebnego wniosku o wszczecie postepowania dyscyplinarnego.
Art. 80. W razie rozwiazania stosunku służbowego prokuratora w toku postepowania
dyscyplinarnego, postepowanie toczy sie nadal.
Art. 81. 1. Jeżeli przewinienie zawiera znamiona przestepstwa, sad dyscyplinarny wydaje
zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, co nie wstrzymuje biegu postepowania dyscyplinarnego.
2. Po prawomocnym zakonczeniu postepowania karnego przeciwko prokuratorowi sad lub prokurator
przesyła akta sprawy własciwemu sadowi dyscyplinarnemu.
Art. 82. 1. Uzasadnienie orzeczenia sadu dyscyplinarnego sporzadza sie na pismie w terminie
siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia.
2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dorecza sie rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu.
Art. 83. 1. Od orzeczenia sadu dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przysługuje
odwołanie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Odwołanie powinno byc rozpoznane w terminie 7
dni od dnia jego wpływu do Odwoławczego Sadu Dyscyplinarnego.
2. Od orzeczenia wydanego przez sad dyscyplinarny w drugiej instancji stronom i Prokuratorowi
Generalnemu przysługuje kasacja do Sadu Najwyższego.
3. Kasacja moze byc wniesiona z powodu rażacego naruszenia prawa lub rażacej niewspółmiernosci
kary dyscyplinarnej.
4. Termin do wniesienia kasacji wynosi:
1) dla strony - 30 dni,
2) dla Prokuratora Generalnego - 3 miesiace
- od daty doreczenia orzeczenia z uzasadnieniem, odpowiednio, stronie lub Prokuratorowi Generalnemu.
5. Strona wnosi kasacje za posrednictwem sadu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone
orzeczenie.
6. Prokurator Generalny wnosi kasacje bezposrednio do Sadu Najwyższego.
Art. 83a. Sad Najwyższy rozpoznaje kasacje, o której mowa w art. 83 ust. 2, na rozprawie, w
składzie trzech sedziów.
Art. 84. Koszty postepowania dyscyplinarnego ponosi Skarb Panstwa.
Art. 85. 1. Przewodniczacy sadu dyscyplinarnego przesyła niezwłocznie odpis prawomocnego
orzeczenia wraz z uzasadnieniem Prokuratorowi Generalnemu w celu wykonania orzeczenia.
2. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego stronie służy kasacja, podlega wykonaniu, jednakże
Prokurator Generalny może wstrzymac jego wykonanie.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
Art. 86. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazujacego na kare dyscyplinarna dołacza sie do akt
osobowych obwinionego.
2. Po upływie trzech lat od uprawomocnienia sie orzeczenia skazujacego na kare przewidziana w art.
67 ust. 1 pkt 1-4, a po upływie pieciu lat od uprawomocnienia sie orzeczenia skazujacego na kare
przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt 5, Prokurator Generalny, na wniosek ukaranego, zarzadza usuniecie
odpisu orzeczenia z akt osobowych, jeeli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego
orzeczenia skazujacego.
3. Odpis prawomocnej decyzji o wymierzeniu kary porzadkowej upomnienia przewidzianej w art. 72
ust. 1, dołacza sie do akt osobowych ukaranego.
4. Po upływie roku od uprawomocnienia sie decyzji, o której mowa w ust. 3, przełożony
dyscyplinarny, na wniosek ukaranego, zarzadza usuniecie odpisu decyzji z akt osobowych, jeżeli w tym
okresie nie wymierzono ukaranemu innej kary porzadkowej lub nie wydano przeciwko niemu orzeczenia
skazujacego na kare dyscyplinarna.
Art. 87. (uchylony).
Art. 88. 1. Prokurator Generalny może wgladac w czynnosci sadów dyscyplinarnych, zwracac uwage
na stwierdzone uchybienia, żadac wyjasnien oraz usuniecia skutków uchybienia; czynnosci te nie moga
wkraczac w dziedzine, w której członkowie sadów dyscyplinarnych sa niezawisli.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługuja również Naczelnemu Prokuratorowi
Wojskowemu w odniesieniu do Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.
Art. 89. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie:
1) do postepowania dyscyplinarnego stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania karnego;
2) do rozpoznania kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu
postepowania karnego o kasacji, z wyłaczeniem art. 521, art. 524, art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3.
Rozdział 5
Asesorzy prokuratury
Art. 90. (uchylony).
Art. 91. (uchylony).
Art. 91a. (uchylony).
Art. 91b. (uchylony).
Art. 91c. (uchylony).
Art. 92. (uchylony).
Art. 92a. (uchylony).
Art. 92c. (uchylony).
Art. 92d. (uchylony).
Art. 93. (uchylony).
Art. 94. (uchylony).
Art. 94a. (uchylony).
Art. 94b. (uchylony).
Art. 94c. (uchylony).
Art. 95. (uchylony).
Art. 96. (uchylony).
Art. 97. (uchylony).
Art. 98. 1. Asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury mianuje i zwalnia
Prokurator Generalny, a asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury - Naczelny
Prokurator Wojskowy.
2. Prokurator Generalny zasiega od Komendanta Głównego Policji informacji o każdym z
kandydatów do objecia stanowiska asesora prokuratury. Informacje o kandydacie do objecia tego
stanowiska uzyskuje sie i sporzadza na zasadach okreslonych dla informacji o kandydacie do objecia
stanowiska asesora sadowego.
Art. 99. 1. Prokurator Generalny może powierzyc asesorowi powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, a Naczelny Prokurator Wojskowy - asesorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury
na czas okreslony, nieprzekraczajacy trzech lat, pełnienie czynnosci prokuratorskich, jednakże bez prawa:
1) udziału w postepowaniu przed sadem apelacyjnym i okregowym;
2) sporzadzania srodków zaskarżania i wniosków do Sadu Najwyższego oraz wystepowania przed tym
Sadem.
2. Asesor prokuratury nieposiadajacy uprawnien do pełnienia czynnosci prokuratorskich może
wystepowac w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach w postepowaniu uproszczonym.
Art. 100. 1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje sie
odpowiednio przepisy dotyczace prokuratorów tych prokuratur, a do asesorów wojskowych - przepisy
dotyczace prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z wyłaczeniem art. 50 ust.
2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62 ust. 1a-1ba oraz ust. 1ea-1ee i ust. 1h-1k oraz art. 62a ust. 1 - w zakresie art.
69-71, art. 73, 74, 99-102 i 104 ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1 - oraz art. 62a ust. 2-5, a także art.
62b, 62c i 65a.
1a. Wysokosc wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratorskiego wynosi 80 % wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej, powiekszonego o należna składke z
tytułu ubezpieczenia społecznego.
2. Prokurator Generalny może, z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia, zwolnic
asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury ze służby. Przepis art. 16 ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.
3. Naczelny Prokurator Wojskowy zwalnia asesora wojskowej jednostki organizacyjnej ze służby w
wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, jeżeli nie został on powołany na stanowisko
prokuratora w terminie szesciu miesiecy od dnia upływu okresu, na który powierzono asesorowi pełnienie
czynnosci prokuratorskich. W takim przypadku asesora przenosi sie do dyspozycji Ministra Obrony
Narodowej lub okreslonego przez niego organu.
4. Do asesorów prokuratury stosuje sie odpowiednio przepisy art. 44a.
Rozdział 5a
Asystenci prokuratorów
Art. 100a. 1. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury moga byc zatrudnieni
asystenci prokuratorów.
2. Asystent prokuratora, w zastepstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, jest
uprawniony do:
1) wykonywania bieżacych czynnosci nadzoru nad dochodzeniem;
2) przeprowadzania w toku postepowania przygotowawczego czynnosci procesowych:
a) przesłuchania swiadka,
b) zatrzymania rzeczy i przeszukania,
c) ogledzin,
d) eksperymentu.
3. Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynnosci administracyjne zwiazane z prowadzeniem
i nadzorowaniem postepowan przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji konczacych te
postepowania.
4. Asystent prokuratora w Prokuraturze Krajowej wykonuje także inne czynnosci, zlecone przez
przełożonego.
5. Na stanowisku asystenta prokuratora może byc zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukonczył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub
zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) ukonczył 24 lata;
5) ukonczył aplikacje prokuratorska lub aplikacje ogólna w Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury.
6. Przed zatrudnieniem asystenta prokuratora kierownik danej jednostki organizacyjnej prokuratury
zasiega informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.
7. Kierownik danej jednostki organizacyjnej prokuratury zasiega od własciwego komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o każdym z kandydatów do objecia stanowiska asystenta
prokuratorskiego zawierajacej istotne dla oceny spełniania wymogu nieskazitelnego charakteru, dane o:
1) zachowaniach swiadczacych o naruszeniu przez niego porzadku prawnego;
2) kontaktach ze srodowiskami przestepczymi lub grupami srodowiskowymi patologii społecznej i o
charakterze tych kontaktów;
3) okolicznosciach wskazujacych na uzależnienie od alkoholu, srodków odurzajacych lub substancji
psychotropowych.
8. Asystentowi prokuratora przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Do asystentów prokuratora
stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sadów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125, z pózn. zm.5)), z zastrzeeniem ust. 13.
9. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegółowy zakres i sposób
wykonywania czynnosci przez asystentów prokuratorów, majac na uwadze zasady sprawnosci,
racjonalnosci, ekonomicznego i szybkiego działania, zapewniajac rzetelne wykonywanie powierzonych
zadan.
10. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc wynagrodzenia asystentów
prokuratorów, uwzgledniajac poziom wynagrodzen prokuratorów i urzedników prokuratur oraz zasade
różnicowania wynagrodzenia asystentów prokuratorów w zależnosci od tego, czy zatrudnieni sa w
prokuraturze rejonowej, okregowej czy apelacyjnej.
11. Asystent prokuratora, który ukonczył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra, po
przepracowaniu szesciu lat na tym stanowisku może zgłosic prokuratorowi apelacyjnemu zamiar
przystapienia do egzaminu prokuratorskiego. W takim przypadku asystent prokuratora dopuszczany jest
do egzaminu prokuratorskiego w najbliższym terminie przewidzianym dla aplikantów prokuratorskich.
12. Do asystentów prokuratorów przepis art. 44a stosuje sie odpowiednio.
13. Asystenci prokuratora w Prokuraturze Krajowej sa zatrudniani na zasadach okreslonych w art.
471 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach urzedów panstwowych (Dz. U. z 2001
r. Nr 86, poz. 953, z pózn. zm.6)).
Art. 100b. 1. Asystenci prokuratorów podlegaja okresowym ocenom kwalifikacyjnym dokonywanym
przez własciwego kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury, obejmujacym jakosc i terminowosc
wykonywania zadan, przestrzeganie dyscypliny pracy, efektywnosc wykorzystania czasu pracy oraz
realizacje doskonalenia zawodowego.
2. Minister Sprawiedliwosci może okreslic, w drodze rozporzadzenia, szczegółowe zasady i tryb
dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratorów. W rozporzadzeniu należy
okreslic terminy dokonywania ocen, sposób ich wyrażania i podawania do wiadomosci osobom
ocenianym oraz uwzglednic prawo osób ocenianych do kwestionowania dokonanych ocen.
Art. 100c. 1. Własciwy prokurator, okreslony w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
pracownikach sadów i prokuratury, zwany dalej "prokuratorem", organizuje w drodze konkursu nabór
kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.
2. Prokurator informuje o konkursie przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie
dostepnym w siedzibie prokuratury, we własciwym ze wzgledu na siedzibe prokuratury urzedzie pracy, w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz moe poinformowac w inny sposób, w szczególnosci przez
umieszczenie ogłoszenia w prasie.
3. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez prokuratora.
4. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejetnosci, predyspozycji oraz zdolnosci ogólnych
kandydatów, niezbednych do wykonywania obowiazków asystenta prokuratora.
5. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonic
rezerwowa liste kandydatów na wypadek zaistnienia możliwosci zatrudnienia wiekszej liczby osób lub
rezygnacji kandydata.
6. Warunkiem ubiegania sie o zatrudnienie w prokuraturze jest złożenie przez osobe ubiegajaca sie o
zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora oswiadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niej
postepowanie o przestepstwo scigane z oskarżenia publicznego lub przestepstwo skarbowe.
7. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegółowy sposób i tryb
przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora, w szczególnosci skład komisji
konkursowych oraz sposób i tryb ich działania, etapy i przebieg konkursu, a także zakres i sposób
udostepniania informacji kandydatowi, majac na uwadze własciwy dobór kadry asystentów w
prokuraturze.
8. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z ministrem własciwym do spraw wewnetrznych okresli,
w drodze rozporzadzenia, szczegółowy sposób i tryb uzyskiwania informacji przez komendanta
wojewódzkiego Policji o osobie ubiegajacej sie o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora oraz
wzór kwestionariusza informacji, majac na wzgledzie charakter i miejsce pracy, sprawnosc uzyskiwania
informacji, dbałosc o ochrone dóbr osobistych kandydatów oraz ich praw i wolnosci chronionych
konstytucyjnie.
Rozdział 6
Urzednicy i inni pracownicy
Art. 101. 1. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnieni sa urzednicy i
inni pracownicy.
2. Zasady zatrudniania urzedników i innych pracowników oraz ich obowiazki i prawa okreslaja
odrebne przepisy.
Rozdział 6a
Przetwarzanie danych osobowych
Art. 101a. 1. Prokurator Generalny przetwarza dane osobowe prokuratorów oraz asesorów
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.7))
stosuje sie odpowiednio.
Rozdział 7 (uchylony).
Art. 102. (uchylony).
Art. 103. (uchylony).
Art. 104. (uchylony).
Art. 105. (uchylony).
Art. 106. (uchylony).
Art. 107. (uchylony).
Rozdział 8
Przepisy szczególne dotyczace prokuratorów wojskowych i wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury
Art. 108. 1. Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury wchodza w skład Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
1a. Działalnosc wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury jest finansowana z
wyodrebnionych srodków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
2. W zakresie służby wojskowej Naczelny Prokurator Wojskowy podlega Ministrowi Obrony
Narodowej, a pozostali prokuratorzy wojskowi - własciwym prokuratorom przełożonym.
3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze
zarzadzenia, liczbe stanowisk prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dla osób
niebedacych oficerami, uwzgledniajac potrzeby Sił Zbrojnych.
Art. 109. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy składa Prokuratorowi Generalnemu i Ministrowi Obrony
Narodowej sprawozdania z działalnosci prokuratorów wojskowych oraz informuje ich bieżaco o pracy
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym może okreslac zadania
prokuratorów wojskowych w zakresie zapobiegania przestepczosci oraz umacniania dyscypliny i porzadku
w wojsku.
Art. 110. 1. Zwolnienie asesora ze służby w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury
nastepuje w przypadkach okreslonych w art. 100 ust. 3, a także w przypadku gdy przepisy o służbie
wojskowej przewiduja zwolnienie z zawodowej lub okresowej służby wojskowej.
2. Prokuratora lub asesora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie można zwolnic z
zawodowej służby wojskowej przed odwołaniem go ze stanowiska prokuratora lub asesora, chyba że
przechodzi w stan spoczynku lub zachodzi sytuacja okreslona w art. 62a ust. 4.
Art. 111. 1. Prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, bedacych oficerami,
wyznacza na stanowiska służbowe, przenosi i zwalnia z nich Minister Obrony Narodowej na wniosek
Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w trybie okreslonym w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych. Asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wyznacza na stanowiska
służbowe, przenosi i zwalnia z nich Naczelny Prokurator Wojskowy.
2. (uchylony).
3. Naczelny Prokurator Wojskowy może delegowac prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, na okres nieprzekraczajacy szesciu miesiecy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury. Za zgoda prokuratora okres delegowania może trwac dłużej niż
szesc miesiecy.
4. Wojskowy prokurator okregowy może delegowac prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, na okres nieprzekraczajacy dwóch miesiecy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury.
Art. 112. 1. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie może byc pociagniety do
odpowiedzialnosci karnej bez zezwolenia Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej,
ani zatrzymany bez zgody Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Nie dotyczy to zatrzymania na goracym
uczynku popełnienia przestepstwa. Do wydania zezwolenia na pociagniecie prokuratora wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury do odpowiedzialnosci karnej wolno przedsiewziac tylko czynnosci
niecierpiace zwłoki, zawiadamiajac o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego. Przepisy art. 54 ust. 2-3
stosuje sie odpowiednio.
2. (uchylony).
Art. 113. Za przewinienia dyscyplinarne i wykroczenia prokuratorom wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury moga byc wymierzone kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) ostrzeżenie o niepełnej przydatnosci na zajmowanym stanowisku;
4) przeniesienie na niższe stanowisko;
5) wydalenie ze służby prokuratorskiej.
Art. 114. 1. Sad dyscyplinarny, wymierzajac kare wydalenia ze służby prokuratorskiej, wystepuje z
wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zwolnienie ukaranego z zawodowej służby wojskowej. W
rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179,
poz. 1750, z pózn. zm.8)) zwolnienie takie jest równoznaczne ze zwolnieniem wskutek prawomocnego
orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usuniecia z zawodowej służby wojskowej.
2. Przewidziane w art. 71 zawieszenie w czynnosciach służbowych prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury, bedacych oficerami, pociaga za soba skutki zawieszenia na
podstawie ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr
240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242) oraz ustawy z dnia 11
wrzesnia 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Art. 115. 1. Prokurator wojskowy, w razie naruszenia przez organ wojskowy prawa, rozkazów lub
zarzadzen Ministra Obrony Narodowej o charakterze ogólnym oraz stwierdzenia okolicznosci
wpływajacych ujemnie na stan dyscypliny wojskowej i porzadku wojskowego, wnosi, po wyjasnieniu
sprawy, sprzeciw lub wystapienie do własciwego organu wojskowego.
2. O sposobie załatwienia sprzeciwu lub wystapienia zawiadamia sie niezwłocznie prokuratora
wojskowego, który wniósł sprzeciw lub wystapienie.
3. Prokurator wojskowy może przeprowadzic kontrole problemowa lub kompleksowa przestrzegania
prawa przez organy i przedstawicieli jednostek organizacyjnych wchodzacych w skład sił zbrojnych lub
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, z wyłaczeniem sadów wojskowych.
4. Prokurator wojskowy w toku wykonywania kontroli może, poza uprawnieniami wymienionymi w art.
43 ust. 1, dokonywac czynnosci w siedzibach kontrolowanych organów lub jednostek organizacyjnych,
zaznajamiac sie, w zakresie niezbednym do wyjasnienia sprawy, z poszczególnymi zagadnieniami
wojskowymi oraz zwracac sie do własciwych dowódców (szefów) o przeprowadzenie badan lub
szczegółowej kontroli działalnosci organów wojskowych.
5. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okresli, w drodze
rozporzadzenia, szczegółowy sposób i tryb postepowania prokuratorów wojskowych w sprawach
wymienionych w ust. 1-4. Rozporzadzenie powinno w szczególnosci okreslac własciwosc, szczegółowe
uprawnienia oraz czynnosci prokuratorów wojskowych w tych sprawach, sposób i forme wnoszenia
sprzeciwów i wystapien, a także sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli i jej wyników.
Art. 116. 1. Do prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
bedacych oficerami, stosuje sie w sprawach nieuregulowanych niniejsza ustawa przepisy dotyczace
żołnierzy zawodowych lub służby okresowej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Stanowiskami równorzednymi prokuratorów w powszechnych i wojskowych jednostkach
organizacyjnych prokuratury sa odpowiednio stanowiska w:
1) Prokuraturze Krajowej i Naczelnej Prokuraturze Wojskowej;
2) prokuraturze okregowej i wojskowej prokuraturze okregowej;
3) prokuraturze rejonowej i wojskowej prokuraturze garnizonowej.
3. Okres służby lub pracy na stanowisku prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej jest
równorzedny z okresem pracy na stanowisku prokuratora Prokuratury Krajowej i liczy sie od dnia objecia
stanowiska prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej.
4. Uposażenie prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
bedacych oficerami, okreslaja przepisy o uposażeniu żołnierzy.
5. Uposażenie, o którym mowa w ust. 4, oraz wynagrodzenie prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury, niebedacych oficerami, jest równe wynagrodzeniu prokuratorów oraz
asesorów w równorzednych powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
6. Rada Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegółowy wykaz stanowisk i funkcji
prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzednych pod
wzgledem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, majac na wzgledzie zakres wykonywanych przez
prokuratorów i asesorów czynnosci służbowych
Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiazujacych oraz przepisy przejsciowe i koncowe
Art. 117. Przepisy art. 57 i 60 stosuje sie także do prokuratorów, którzy przeszli na emeryture lub
rente przed dniem wejscia w życie ustawy.
Art. 118. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie lub w przepisach szczególnych do
prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury, niebedacych oficerami, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach urzedów panstwowych, a w sprawach nieuregulowanych, także
w przepisach tej ustawy - przepisy Kodeksu pracy.
Art. 119. Ilekroc w ustawie jest mowa o ministrach, rozumie sie przez to również przewodniczacych
komisji i komitetów sprawujacych funkcje naczelnych organów administracji panstwowej oraz kierowników
urzedów centralnych.
Art. 120. 1. Traci moc ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz. U. z 1980 r. Nr 10, poz. 30 oraz z 1982 r. Nr 31, poz. 214).
2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie zachowuja moc
przepisy dotychczasowe, jeeli nie sa z nia sprzeczne.
______
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561,
Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr
21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z
2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr
13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr
64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976,
Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264
i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz
z 2007 r. Nr 82, poz. 559.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz. 690 i Nr 136,
poz. 959.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071,
Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052,
z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr
170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr
165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz.
2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i
1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.


Drukuj dokument

Znajdź i oceń

Wybierz kategorię

ADWOKAT
 
RADCA PRAWNY
NOTARIUSZ
 
KOMORNIK
DORADCY
 
RZECZNICY
 
opinie o adwokatach opinie o notariuszach oceń prawnika adwokaci notariusze radcy prawni komornicy
 
 • Polskie prawo blokuje rozwój firm

  Polskie prawo blokuje rozwój firm

  W Polsce biznes nadal napotyka na bariery, które ograniczają jego rozwój. W najgorszej sytuacji są małe firmy, które potrzebują odpowiednich środków na start. Bez zmian w prawie biurokracja w Polsce będzie negatywnie wpływać na całą gospodarkę.

 • Dobre przepisy antymobbingowe?

  Dobre przepisy antymobbingowe?

   Wprowadzone w Polsce przepisy mające przeciwdziałać mobbingowi w pracy są dobre i nie ma potrzeby ich zmieniać – ocenia resort pracy i zapowiada promowanie dobrych praktyk wśród pracodawców. 

 • Zaostrzą przepisy o monitorowaniu sieci?

  Zaostrzą przepisy o monitorowaniu sieci?

  Utrzymująca się napięta sytuacja międzynarodowa może doprowadzić do zaostrzenia przepisów dotyczących śledzenia aktywności internautów przez służby państwowe. 

 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • ZDANIEM PRAWNIKA

  Wypowiedzenie bezterminowej umowy świadczenia usług lub umowy współpracy

  Wypowiedzenie bezterminowej umowy świadczenia usług lub umowy współpracy

  Mateusz Dąbroś, autor bloga Umowny.pl , pisze: Praktycznie każdy przedsiębiorca przynajmniej raz spotkał się z umową o świadczenie usług, która została zawarta na czas nieokreślony. Prowadzący działalność handlową często są także stroną tzw. umów o stałej współpracy, które w wielu przypadkach są zawierane na czas nieokreślony. Czy to oznacza, że przedsiębiorca jest „niewolnikiem” takiej umowy do czasu, aż druga strona zgodzi się na zwolnienie go ze zobowiązania? Co należy zrobić w sytuacji, kiedy dany podmiot nie chce już być stroną zawartej umowy, a w jej treści nie przewidziano sposobu wypowiedzenia?

 • ZDANIEM PRAWNIKA

  Projekt budowlany – czy notariusz ma prawo badać jego treść i zgodność z przepisami prawa?

  Projekt budowlany – czy notariusz ma prawo badać jego treść i zgodność z przepisami prawa?

  Adw. Anna Wieczorek, autorka bloga deweloperski.com , pisze: Jeden z notariuszy, u którego miało dojść do zawarcia umowy deweloperskiej, odmówił dokonania tej czynności twierdząc, iż projekt budowlany jest niezgodny z przepisami rozporządzenia, które określa jego szczegółowy zakres i formę. Chodzi tutaj o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zmianami). Czy notariusz rzeczywiście miał podstawę do odmowy dokonania czynności polegającej na sporządzeniu aktu notarialnego dokumentującego zawarcie przez strony umowy deweloperskiej z uwagi na fakt, iż w jego ocenie projekt budowlany jest niezgodny z prawem?

 • ZDANIEM PRAWNIKA

  Z intercyzą czy bez?

  Z intercyzą czy bez?

  Adw. Katarzyna Stabińska, autorka bloga "Spółki z górnej półki", pisze: Panuje przekonanie, że kiedy prowadzi się biznes, obowiązkowo trzeba podpisać intercyzę. Ten pogląd nadaje się do quizu „prawda czy mit?” A prawda jest taka, że wszystko zależy od tego, na jakim etapie związku podejmujemy decyzję, jaki jest charakter działalności i związane z nią ryzyko, jak duży jest nasz majątek. Dzisiaj krótko na temat tego, że wspólność majątkowa nie zawsze jest taka zła.

 • ZDANIEM PRAWNIKA

  Terroryzm w Tunezji – jakie prawa mają klienci biura podróży?

  Terroryzm w Tunezji – jakie prawa mają klienci biura podróży?

  Mateusz Dąbroś, autor bloga umowny.pl , pisze: W ostatnim czasie w polskich mediach stale przewija się temat zamachów terrorystycznych w Tunezji, w którym to kraju zasłużony urlop spędza wiele polskich rodzin. Dyskusja koncentruje się także wokół tego, czy biuro podróży w sytuacji znacznego prawdopodobieństwa wystąpienia zamachów terrorystycznych może odwołać planowaną wycieczkę. Jakie mogą być w takiej sytuacji roszczenia klientów wobec biura? Czy turyści sami mogą zrezygnować z wycieczki uznając, że nie wyrażają woli na wyjazd do niebezpiecznego miejsca? W niniejszym artykule postaram się udzielić pokrótce odpowiedzi na wymienione pytania.

 • ZDANIEM PRAWNIKA

  Wykładnia niejednoznacznej treści umowy – jak to robić?

  Wykładnia niejednoznacznej treści umowy – jak to robić?

  Mateusz Dąbroś, autor bloga umowny.pl, pisze:  „(…) za każdym razem podejrzewam, że zgoda jest najgorszym ze złudzeń” – słowa argentyńskiego pisarza, Julio Cortázara, niezwykle celnie oddają to, co często zdarza się przy interpretacji postanowień umowy handlowej. Praktyka wielokrotnie potwierdza, że na etapie zawierania umowy stronom może się tylko wydawać, iż rozumieją dokładnie tak samo wszystkie jej postanowienia. Ten złudny stan zazwyczaj trwa do chwili powstania sporu co do wykładni postanowień umownych, który często kończy się w sądzie.

 • Zdaniem Prawnika

  Kiedy zamawiający może ponownie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

  Kiedy zamawiający może ponownie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

  Justyna Kyć z Kancelarii  Ślązak Zapór i Wspólnicy:  Wystosowując do wykonawcy wezwanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty należy pamiętać o tym, że do składania wyjaśnień (zarówno w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p., jak i art. 26 ust. 1 p.z.p.) zamawiający może wzywać wielokrotnie, natomiast do uzupełnienia dokumentów (w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.) tylko raz. Dla niektórych zamawiających zaskoczeniem jest to, że o wyjaśnienie treści oferty mogą zwracać się do wykonawców tyle razy, ile uznają za konieczne.

 • Zdaniem Prawnika

  Niedobrana para – czyli o problemie reprezentacji łącznej jednego prokurenta
  z członkiem zarządu.

  Niedobrana para – czyli o problemie reprezentacji łącznej jednego prokurenta <br>z członkiem zarządu.

  Adw. Katarzyna Stabińska:  30 stycznia Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Jakie konsekwencje rodzi to orzeczenie i co w praktyce oznacza to dla zarządów firm?

 • Zdaniem Prawnika

  Czy zamawiający musi dokonać odbioru dzieła, które ma wady?

  Czy zamawiający musi dokonać odbioru dzieła, które ma wady?

  Mateusz Dąbroś z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy:  Przyjmijmy, że wykonawca dzieła wykonał je wadliwie – urządzenie ma wady fizyczne, które zostały dostrzeżone przez zamawiającego jeszcze przed odbiorem dzieła. Wykonawca jednak domaga się od zamawiającego, aby dzieło odebrał. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Czy może odmówić odbioru dzieła? Czy też powinien je odebrać, a następnie dochodzić od wykonawcy roszczeń z tytułu rękojmi za wady? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od konkretnej sytuacji i charakteru wady.

Przegląd mediów
Przegląd mediów
Przegląd mediów
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl