Zarejestruj się Zaloguj się do Forum

Skarga kasacyjna

Prawo cywilne

Skarga kasacyjna}

Postautor: slo » 01 maja 2011, 10:58 - ndz

Witam
Odrzucona została moja apelacja w Są…dzie II Instancji w sprawie o zniesienie współwłasności. Złożyłem wniosek o uzasadnienie i zamierzam napisac skarge kasacyjną…, poniewaz Są…d wygłaszają…c wyrok nie ustosunkował sie do mojej apelacji. Prawde mówią…c wysmiał mnie, a swoim wyrokiem skazał mnie na są…siedztwo z najwiekszym wrogiem. Dodam że pomiedzy nami była juz sprawa cywilna o pobicie. Umorzona z powodu braku świadków. Czy Są…d znoszą…c współwłasnośc nie powinien brac pod uwage stosunki panują…ce pomiędzy rodzinami? Jeżeli chce wnieść skarge kasacyjna to czy powinienem odebrac od strony przeciwnej zasą…dzone mi pieniadze ?
Wyrok jest zgodny z prawem ale nie sprawiedliwy.
slo
 

Odp: Skarga kasacyjna}

Postautor: eweruda » 04 maja 2011, 08:47 - śr

Podał Pan zbyt mało informacji by udzielić odpowiedzi naprawdę przydatnej, zaś te informacje, które zostały podane dotknięte są… wadą… niedokładności. Jak się jednak domyślam, Pańska apelacja została oddalona a nie odrzucona (oddalenie apelacji jest rozstrzygnięciem merytorycznym zaś jej odrzucenie następuje z przyczyn natury formalnej). Pominę też dywagacje na temat formy rozstrzygnięcia (zapadło postanowienie a nie wyrok) aczkolwiek popełnione przez Pana pomyłki jak też moja znajomość praktyki orzeczniczej poddają… w wą…tpliwość Pańskie rozważania co do tego, że Są…d Pana "wyśmiał w ustnym uzasadnieniu orzeczenia" oraz "nie ustosunkował się do Pańskiej apelacji". Nie spotkałam się z sytuacją…, w której są…d by kogokolwiek "wyśmiał", natomiast często miałam do czynienia z apelacjami pozbawionym rzeczowych argumentów a opartymi raczej na emocjach, przez co merytoryczne ustosunkowanie się do ich uzasadnienia jest wysoce utrudnione czy nawet niemożliwe.
Ale ad rem:
1. Analizują…c możliwość wniesienia skargi kasacyjnej należy ocenić, czy w ogóle takowa przysługuje (Skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczą…cych zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesią…t tysięcy złotych - art.5191§4pkt4kpc) Zakładam, że wie Pan już, że skargi kasacyjnej nie może Pan wnieść samodzielnie albowiem w tym zakresie obowią…zuje tzw. przymus adwokacki(radcowski).
2. Czy są…d powinien brać pod uwagę stosunki pomiędzy rodzinami (czy raczej współwłaścicielami) ? Co do zasady tak " w kontekście rozważenia tzw. "usprawiedliwionych interesów osób uprawnionych" w ramach doboru sposobu zniesienia współwłasności. Proszę jednak nie wycią…gać z tego jakichkolwiek wniosków albowiem jakiekolwiek uszczegółowienie wypowiedzi byłoby możliwe dopiero po dokładnym opisaniu stanu faktycznego sprawy oraz treści Pańskich żą…dań.
3. Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia (choć dla porzą…dku wypada też przywołać wą…tpliwości wyrażane w tej materii choćby w nieudolnie skonstruowanym pytaniu prawnym Są…du Okręgowego w Krakowie, którym Są…d Najwyższy "zają…ł się" w sprawie IIICZP 77/06 nie udzielają…c jednak odpowiedzi). Co za tym idzie, nie tylko ma Pan prawo ale także obowią…zek przyjęcia spłaty dokonanej przez byłego współwłaściciela stosownie do orzeczenia Są…du. (zakładam, że o to Pan pyta). Jeżeli nie przyjmie Pan spłaty, to popadnie Pan w zwłokę wierzyciela, zaś Pański "przeciwnik" będzie mógł wpłacić należność do depozytu są…dowego oczywiście na Pański koszt.
4. Pozwolę sobie również na komentarz Pańskiego podsumowania "wyrok jest zgodny z prawem ale niesprawiedliwy". Coś takiego już kiedyś słyszałam zdaje się, że w sporze Kargul-Pawlak " "prawo prawem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie" Drogi Panie, mówią…c słowami innego klasyka: "nie idźcie tą… drogą…".
eweruda
 

Odp: Skarga kasacyjna}

Postautor: slo » 05 maja 2011, 13:06 - czw

Witam
Tak apelacja moja została oddalona. Sprawa dotyczy w głównej mierze jednej działki o pow. 69 ar, na której posiadam wybudowany dom mieszkalny. Działka ta była współwłasnością… z moim bratem.
Brat miał tam stary dom drewniany w którym mieszkał. Przez ponad 20 lat ja i moja cała rodzina pracowalismy na tej całej dzialce, opiekowalismy sie bratem, dokonywaliśmy wszelkich napraw jego domu.
Po śmierci brata znalazł sie trzeci który nigdy nie wykazywał zainteresowania działką…, ani bratem. w wyniku spadku dostał 1/4 udziału w tej działce, a ja posiadam 3/4. Wzią…ł sobie sławną… adwokatke, której obiecał honorarium.
Obecnie Są…d nie zważają…c na argumenty opieki nad bratem i dzialką…, zwaśnionych rodzin (sprawa w są…dzie o pobicie, opieki nad działka, moim udziałem 3/4, listem wysłanym do mnie, przez druga strone gdzie odliczaja sobie koszty sprawy I instancji mówią…c że im nie oddam (nie ustosunkuje sie do wyroku są…du)) dzieli działke na siłe czynią…c mojego wroga moim są…siadem.Ustanawia służebność drogi koniecznejdo mojej posesji. Takie są…siedztwo i służebność drogi koniecznej bedzie potęgowało tylko dalsze konflikty a w przyszłości może spowodować .... Nadmieniam że jestem w stanie spłacic duga strone natychmiast. Ja mam na tej działce dom którego nie zabiore a druga strona może kupić sobie działke w innym miejscu.
slo
 

Odp: Skarga kasacyjna}

Postautor: eweruda » 05 maja 2011, 22:54 - czw

Cóż, w dalszym cią…gu podaje Pan wyłą…cznie ogólniki, na podstawie których oczekuje Pan udzielenia porady prawnej, a to jest niestety niemożliwe.
Jak się domyślam, problem powstał w wyniku spadkobrania po Pańskich rodzicach, zaś brat pozostawił zstępnego. Jeszcze raz podkreślam, że bez znajomości sprawy jakiekolwiek porady są… niemożliwe. Zapewne jednak Są…d wskazał podstawę rozstrzygnięcia przywołują…c art.211kc stosownie do którego Każdy ze współwłaścicieli może żą…dać, ażeby zniesienie współwłasności nastą…piło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pocią…gałby za sobą… istotną… zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.
Domyślam się też, że w wyniku postępowania nie wykazał Pan, że podział nieruchomości "byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym jej przeznaczeniem", zaś właściwym sposobem zniesienia współwłasności byłoby przyznanie jej na Pańską… wyłą…czną… własność ze spłatą… współwłaściciela. Jeżeli jedynymi argumentami na jakie się Pan powoływał były sygnalizowane sprawy dotyczą…ce pobicia, listów itp. o czym Pan pisze w uogólniony sposób, to nie dziwię się, że Pan sprawę przegrał. Nie ma tu nic do rzeczy, czy przeciwnik "wzią…ł sobie sławną… adwokatkę". Mógł sobie wzią…ć idiotę, a przy Pańskiej linii obrony i tak by sprawę wygrał. To nie Są…d "uczynił Pańskiego wroga Pańskim są…siadem" lecz Pański bratanek (tudzież inny zstępny Pańskiego brata) stał się Pańskim są…siadem z mocy prawa właśnie na skutek śmierci brata. Jeżeli za życia brata nie potrafił Pan dopilnować rozliczeń mają…tkowych i zniesienia współwłasności w sposób zgodny z Waszą… wspólną… wolą… przy uwzględnieniu Pańskiej troski o brata, to proszę mieć pretensję do siebie.
Aktualnie problem jest w tym, że skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, zaś wydanie wyroku "w zgodzie z prawem" co sam Pan twierdzi, w zasadzie "z góry" przekreśla szansę skargi kasacyjnej.
Oczywiście ponownie podkreślam, że przedstawione rozważania nie zastą…pią… rzetelnej porady dobrego adwokata (radcy prawnego), który wyrazi swój poglą…d po zapoznaniu się z całością… materiału. Proszę rozważyć skorzystanie z takiej pomocy, bo Pański absmak względem orzeczenia Są…du oparty wyłą…cznie na subiektywnym poczuciu niesprawiedliwości nie wydaje mi się uzasadniony przy uwzględnieniu informacji, które Pan dotychczas podał. Ma Pan takie samo prawo do adwokata (sławnego, czy byle jakiego) jak Pański kuzyn-są…siad-wróg.
eweruda
 

Odp: Skarga kasacyjna}

Postautor: slo » 06 maja 2011, 14:36 - pt

Witam
W swojej apelacji sygnalizowałem :
1.naruszenie art. 5 k.c., art. 211 k.c., art. 233 § 1 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez niezasadne i niecelowe dokonanie podziału nieruchomości stanowią…cej działkę gruntu oznaczoną… numerem ewidencyjnym 334 na dwie odrębne działki o numerach 334/1 i 334/2, a spowodowane nie rozważeniem w sposób wszechstronny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wskazują…cego na złe stosunki osobiste pomiędzy spadkobiercami, które uniemożliwią… zgodne korzystanie z wydzielonych działek i w przyszłości będą… potęgowały spory są…siedzkie.
2.naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 328 § 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. polegają…ce na niewszechstronnym rozważeniu zebranego w sprawie materiału dowodowego, a przejawiają…ce się w nie odniesieniu się w uzasadnieniu postanowienia do zaświadczenia z Banku złożonego na okoliczność posiadania przez uczestnika środków finansowych na spłatę uczestników postępowania oraz akt sprawy Prokuratury Rejonowej na okoliczność konfliktu istnieją…cego pomiędzy uczestnikami, co miało istotny wpływ dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, a nadto uniemożliwia dokonanie instancyjnej kontroli orzeczenia.

Czy jest możliwe pomięcie takich argumentów? Gdzie służebność drogi koniecznej doprowadzi tylko do konfliktów.
slo
 

Odp: Skarga kasacyjna}

Postautor: eweruda » 06 maja 2011, 17:17 - pt

W zasadzie już udzieliłam Panu odpowiedzi, choć z treści Pańskiego postu wnioskuję, że oczekuje Pan propozycji argumentów do skargi kasacyjnej. Jeżeli dobrze odczytuję Pańską… intencję, to wydaje mi się, że pomylił Pan forum internetowe z kancelarią… prawniczą….
Tak więc od począ…tku:
1. Jak już pisałam, w postępowaniu kasacyjnym obowią…zuje przymus adwokacki (radcowski) co oznacza, że musi Pan skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika aby wnieść skargę i ją… popierać przed Są…dem Najwyższym. Inaczej się nie da (no. chyba, że wykonuje Pan sam któryś z prawniczych zawodów zaufania publicznego. Stawiam, że nie).

2. Poszukiwanie argumentów do skargi kasacyjnej w internecie jest nieporozumieniem. No, chyba że chodzi Panu o to by uzyskać porady w Internecie tak daleko idą…ce, że sam Pan skonstruuje skargę a następnie przedłoży ją… Pan adwokatowi do podpisania bo. być może będzie taniej. Jeżeli tak Pan myśli, to jest to nieporozumienie z następują…cych powodów:


- nikt nie udzieli Panu jakichkolwiek sensownych wskazówek nie znają…c położenia, gospodarczego przeznaczenia, topografii, dostępu do mediów, dróg publicznych etc. w odniesieniu do nieruchomości spornej, opinii geodezyjnych jakie najprawdopodobniej zostały pozyskane (bo o ile nie złożył Pan wniosku o biegłego geodetę celem wykazania że "podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem" to już jest skrajne nieporozumienie, którego nie jestem w stanie skomentować). Wreszcie nikt przy zdrowych zmysłach nie udzieli Panu żadnej mą…drej porady nie znają…c argumentów drugiej strony oraz uzasadnienia Są…dów obu instancji. Wszystko to znajduje się w aktach sprawy, które po prostu trzeba przeczytać. Jedna z żelaznych zasad uczciwych prawników zamyka się w maksymie "audiatur et altera pars"

- adwokat (radca) prawny, który podpisałby taką… skargę kasacyjną… musiałby być niespełna rozumu albo też mieć skłonności samobójcze (oczywiście w zawodowym znaczeniu);

- skutek skargi byłby żaden, albowiem nawet o ile Są…d Najwyższy przyją…łby ją… nawet do rozpoznania, co już jest olbrzymim sukcesem, w który absolutnie nie wierzę " to uchylenie zaskarżonego postanowienia byłoby istnym cudem (chyba, że przypadkiem okazałoby się, że któryś z Są…dów dopuścił się takiego uchybienia, które skutkuje nieważnością… postępowania - np. wadliwy skład Są…du lub niezawiadomienie uczestnika o rozprawie.

3. dyskutowanie z orzeczeniem poprzez pryzmat oczywistych przepisów, które Pan przytoczył w uzasadnieniu apelacji i które w zasadzie w każdej apelacji są… przytaczane mija się celem jeżeli nie zna się akt sprawy " odsyłam do wypowiedzi powyższej. Z tego względu ograniczę się do kilku pytań o charakterze raczej retorycznym na tle Pańskiego postu:

- a niby dlaczego potencjalna obawa sporów granicznych miałaby być wyłą…czną… przyczyną… odmowy podziału nieruchomości na korzyść przyznania jej jednemu ze współwłaścicieli ? Odsyłam ponownie do art.211kc, proszę go przeczytać.

- dlaczego zakłada Pan spory graniczne ? Coś mam takie przeczucie, że ich zarzewie może tkwić właśnie w Pańskim poczuciu krzywdy w sytuacji, gdy za życia brata władał Pan jego udziałem w spadku po rodzicach jak własną… nieruchomością…, a teraz bratanek doprowadził do sytuacji, gdy część faktycznego władztwa Pan utracił. Proszę dać spokojnie gospodarować bratankowi a w razie gdy jego gospodarka będzie czyniona z pokrzywdzeniem Pana i Pańskiej nieruchomości, chronią… Pana przepisy kodeksu cywilnego.

- jaką…ż to konkretną… zasadę współżycia społecznego Są…d naruszył ?

- dlaczego skoro Pan był wyłą…cznym wsparciem dla brata, zaś jego syn był takim złym człowiekiem, brat nie dokonał rozrzą…dzenia spadkowego na Pańską… rzecz ? Wtedy musiałby Pan zapłacić wyłą…cznie zachowek i wyszłoby na Pańskie.

- dlaczego Są…d miałby rezygnują…c z podziału przyznać nieruchomość na Pańską… rzecz, a nie na przykład na rzecz Pańskiego bratanka ? W czym jest On gorszy ? Że nie interesował się Pańskim bratem a swym ojcem ? To brzydko, ale co to ma do rzeczy ? " Są…d znoszą…c współwłasność stosuje przepisy prawa rzeczowego a nie prawa rodzinnego. Zresztą… może bratanek nie interesował się Pańskim bratem, bo był on niedobry dla swojego syna. Dlaczego więc syn ma ponownie doznawać ponownych cierpień albowiem wuj go chce wyzzuć z ojcowizny. Takimi argumentami można by się przerzucać gdyby miały one sens, ale jeszcze raz podkreślam " zastosowanie mają… przepisy prawa rzeczowego a nie prawa rodzinnego.

- co z tego, że ma Pan pienią…dze na spłatę bratanka. A może bratanek też ma pienią…dze na spłatę Pana ? Okoliczność ta nie ma znaczenia dla sprawy.
eweruda
 

Odp: Skarga kasacyjna}

Postautor: slo » 06 maja 2011, 20:48 - pt

Wynikło małe nieporozumienie: Było nas trzech braci i ta sprawa dotyczy mnie i drugiego brata a spadek jest po trzecim.
slo
 

Odp: Skarga kasacyjna}

Postautor: eweruda » 06 maja 2011, 22:45 - pt

No i widzi Pan ! Wszystko się bierze z tego, że przedstawia Pan fragmenty stanu faktycznego usiłują…c uzyskać poradę prawną…, zaś ja muszę się domyślać reszty.
Oczywiście nieaktualne są… niektóre z moich wcześniejszych wywodów, ale nie ma to moim zdaniem wpływu na ostateczne wnioski zaprezentowane powyżej zwłaszcza w kontekście wywodów na temat art.211kc oraz w odniesieniu do konieczności uzyskania rzetelnej konsultacji prawnej nie w ramach "zabawy" na forum internetowym lecz poprzez umocowanie profesjonalnego pełnomocnika, który zapozna się z całością… akt sprawy i zadecyduje, czy jest jakakolwiek szansa na wnoszenie skargi kasacyjnej.
eweruda
 

Odp: Skarga kasacyjna}

Postautor: slo » 24 maja 2011, 15:34 - wt

Witam
Mija już ponad 3 tygodnie a Są…d Apelacyjny w dalszym cią…gu nie wydał uzasadnienia i cały czas mnie zbywa.
Byłem ze skargą… u rewizora ds. cywilnych, ale nic to nie pomaga.
Jak można przyspieszyc wydanie uzasadnienia, poniewaz bez tego nie moge napisac skargi kasacyjnej. Gdzie się mogę udac? Co robic?
Przeciwna strona zajęłą… działke i ruszyła z inwestycją…. Proszę o pomoc
slo
 

Odp: Skarga kasacyjna}

Postautor: eweruda » 24 maja 2011, 19:56 - wt

Stosownie do art.329kpc Uzasadnienie wyroku (odpowiednio postanowienia) sporzą…dza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporzą…dzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporzą…dzenia uzasadnienia w terminie, prezes są…du może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.

Sprawa o zniesienie współwłasności jest zwykle sprawą… zawiłą…, zaś w opisanej przez Pana (wprawdzie szczą…tkowo) sprawie istotną… rolę grają… emocje wyrażane również w inicjowanych sprawach karnych, co niewą…tpliwie dodatkowo komplikuje ustalenia i rozważania Są…du. Zakładam więc, że Prezes Są…du mógł przedłużyć termin do uzasadnienia w myśl cytowanego przepisu. Więc nie rozumiem czemu Pan już po 3-ch tygodniach tak się bulwersuje. Uzasadnienie postanowienia jest skomplikowaną… czynnością… polegają…cą… na właściwym przedstawieniu stanu faktycznego i rozważań Są…du, które doprowadziły do takiego a nie innego rozstrzygnięcia. Nie jest to więc coś, co jak Pan pisze "należy wydać" z akt. Poza tym w są…dach nie ma "rewizorów" tylko "wizytatorzy". Nadzór administracyjny nad działalnością… sędziów sprawuje prezes są…du i do niego należy kierować skargi ale najpierw proszę się zastanowić, czy skarga ma sens.

Niezależnie bowiem od tego, że prawdopodobnie do żadnego uchybienia terminowi do sporzą…dzenia uzasadnienia nie doszło, to przecież czas działa w tym przypadku na Pańską… korzyść bo:
1. Im dłużej (oczywiście w rozsą…dnych granicach) będzie Pan czekał na uzasadnienie tym później otworzy się Pańskiemu adwokatowi (radcy) czas do skonstruowania skargi kasacyjnej. Będzie miał on więcej czasu, a więc lepiej zapozna się z dość pewno pokaźnymi aktami, lepiej się przygotuje do zaprezentowania swego stanowiska.
2. Ma Pan też więcej czasu na poszukanie mą…drego profesjonalisty albowiem sam i tak Pan skargi nie może złożyć (Są…d taką… skargę odrzuci).

Jak zaś już pisałam, postanowienie Są…du II instancji jest prawomocne więc Pański przeciwnik (uczestnik postępowania) może wdrożyć czynności rozgraniczeniowe i dalsze zwią…zane z objęciem przynależnej mu nieruchomości w posiadanie niezależnie od tego co Pan zrobi i jak długo Są…d będzie pisał uzasadnienie. Nawiasem mówią…c o ile nawet sprawa jest kasacyjna, o ile nawet SN przyjmie skargę do rozpoznania to na rozpoznanie skargi poczeka Pan kilka jak nie kilkanaście miesięcy a tym czasie Pański przeciwnik może realizować korzystne dla niego pozytywne postanowienie znoszą…ce współwłasność. Wszelki zaś opór z Pańskiej strony może Pana narazić przynajmniej na odpowiedzialność odszkodowawczą…. Muszę zaś jeszcze raz podkreślić, że przy linii obrony, którą… Pan przyją…ł nie ma Pan żadnych szans na korzystne rozstrzygnięcie sprawy przez Są…d Najwyższy (chyba, że w sprawie jest coś istotnego, czego Pan nie napisał). Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i zapewniam Pana, że SN nie będzie się bawił w roztrzą…sanie takich dyrdymałów o jakich Pan pisał w stylu: "są…siedztwo z największym wrogiem" albo, że "Pana stać na spłacenie byłego współwłaściciela".
eweruda
 

Następna

Wróć do Prawo cywilne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron