adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Środa 16 kwietnia 2014 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 

 
 • Jakich formalności należy dopełnić, aby utwór podlegał ochronie?

  Jakich formalności należy dopełnić, aby utwór podlegał ochronie?

  Jarosław Góra: Gdzie należy zgłosić fakt powstania utworu? Jakich formalności należy dopełnić? Jakie znaczenie mają nota copyrightowa, czyli słynne „C” w kółeczku, czy też znane wszystkim „all rights reserved”?

 • Nasz Patronat: KONGRES WINDYKACYJNY V edycja

  Nasz Patronat: KONGRES WINDYKACYJNY V edycja

  Kongres odbędzie się w dniach 21-22 maja 2014 r. w Warszawie. Zapraszamy Państwa do wyboru jednej z dwóch sekcji tematycznych: Skuteczny outsourcing usług windykacyjnych część II vs. Skuteczne Zabezpieczenia Należności  – w praktyce.

 • Najpopularniejsze książki prawnicze 2013 w rankingu księgarni LexisNexis

  Najpopularniejsze książki prawnicze 2013 w rankingu księgarni LexisNexis


  Początek roku to dobry czas na podsumowanie minionego roku oraz przypomnienie ważnych tytułów, które pojawiły się na rynku wydawnictw prawniczych.

 • TERMIN ZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ

  TERMIN ZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ

  Zdaniem Prawnika: Anna Kasza z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Umowa przedwstępna obok funkcji pomocniczej w procesie zawierania umów, pełni także funkcję gwarancyjna. Daje ona pewne poczucie pewności i zapewnia dojście do skutku umowy przyrzeczonej, po spełnieniu się określonych wymagań.

 • Gwałt już ścigany z urzędu

  Gwałt już ścigany z urzędu

  Do tej pory tego typu przestępstwa ścigane były na wniosek pokrzywdzonego, a od teraz ścigane będą z urzędu.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Prawo pracy
Umowa o uzywanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Drukuj dokument
UMOWA O UŻYWANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO
DLA CELÓW SŁUŻBOWYCH
 
 
zawarta w dniu …………… w ………….. pomiędzy:
………….. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………….., reprezentowanej przez ………………..,
zwanym/ą dalej „Pracodawcą”.
 
a
 
………….. legitymującym/ą się dowodem osobistym………………., zamieszkałym/ą
w ……………, przy ul. ……………….
zwanym/ą dalej „Pracownikiem”
 
§ 1
Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki………………. o numerze rejestracyjnym ……………….. i pojemności silnika ……………….cm3.
 
§ 2
Pracownik zobowiązuje się do używania samochodu określonego w § 1 dla celów służbowych pracodawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271). 
 
§ 3
Pracodawca wyraża zgodę na używanie samochodu określonego w § 1 dla celów służbowych:
1)      do jazd lokalnych – w granicach administracyjnych miasta ……………,
2)      podróży służbowych (jazd zamiejscowych).
 
§ 4
1.      Pracodawca zobowiązuje się pokrywać koszty używania samochodu dla celów służbowych według stawki ………… za jeden kilometr przebiegu pojazdu.
 
§ 5
1.      Pracodawca ustala miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne w ilości …………. kilometrów.
2.      Zwrotu kosztów za jazdy lokalne Pracodawca zobowiązuje się dokonywać w formie miesięcznego ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu samochodu służbowego dla celów służbowych w danym miesiącu, jednakże nie wcześniej niż w terminie płatności wynagrodzenia za miesiąc, którego dotyczą jazdy objęte oświadczeniem.
3.      Kwota ryczałtu określona w ust. 2 ulega zmniejszeniu o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności, a także podróży służbowej trwającej, co najmniej 8 godzin.
§ 6
1.      Pracodawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów podróży służbowych pracownika, udokumentowanych delegacją służbową.
2.      Wysokość kwoty do zwrotu ustala się jako iloczyn przejechanych kilometrów przez obowiązujących stawkę za 1 kilometr, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 
§ 7
Pracownik zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu, która będzie potwierdzana przez pracodawcę na koniec każdego miesiąca.
 
§ 8
1.      Rozwiązanie umowy może nastąpić:
a)       za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia
b)      w każdym czasie, na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy
2.      Zmiana oraz wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej.
 
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl